Prilagodba pristupačnosti

NOVOSTI

Sanacija luke lokalnog značaja Nin

Sanacija luke lokalnog značaja Nin

Sredinom rujna počela je sanacija 12 mulova u luci Nin na kojima su se realizirala razna oštećenja zbog neadekvatnog načina prvotne gradnje i vremenskih utjecaja, posebno uslijed velike poplave iz 2017. godine. 

Obalni zidovi trebaju sanaciju u dijelu podlokavanja temeljnog dijela zida, u dnu, izlokavanja lica, pukotina koje su se proširile ispiranjem od djelovanja mora i mjestimičnih kaverni. Dijelovi mulova su urušeni i nalaze se pod morem, dok su završne ploče  na dijelovima ispucale i utonule. 

Novo projektno rješenje obuhvaća sanaciju koja će se izvesti u dvije faze. Prva faza obuhvaća uklanjanje korijena mula kako bi se izveo propust,  temeljenje i  novi armirano betonski zidovi. Kako se temeljenje vrši na muljevitom dnu, na dno iskopa potrebno je postaviti geotekstil na koji dolazi novi sloj pijeska i šljunka kako bi se spriječilo ispiranje pijeska ispod zida. U drugoj fazi postavlja se završna hodna ploča, konzolno preko obalnog zida, u debljini od 30 cm te se strojno štoka. Završno betoniranje izvest će se dekorativnim betonom debljine 16 cm.

Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije se mijenjaju u dozvoljenim granicama, pa se ovi radovi smatraju zahvatom za koji ne treba građevinska dozvola. 

Izvođač : Contractor d.o.o. Split

Stručni nadzor: Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, Raštanska 3, 23000
Zadar, Željko Čirjak, dipl. ing. građ.,
Ugovorena vrijednost radova: 1.904.610,40 kn bez PDV-a
Predviđeni rok izvođenja radova: 6 mjeseci

Projekt je sufinanciran sredstvima Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIdfba50841bb

Obavijest o privremenom otvaranju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - Sali

Obavijest o privremenom otvaranju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - Sali

Dana 31.05. 2022.godine privremeno se otvara luka Sali tijekom izvođenja radova na „1. Fazi projekta „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku“.

Ispostava lučke kapetanije u Salima, na zahtjev Županijske lučke uprave Zadar, a temeljem članka 56 Pomorskog zakonika (NN br. 181/04, 76/07, 146/0,61/11,56/13 i 17/19) te članka 96. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09 i 110/21) donosi:

RJEŠENJE

I. O privremenom otvaranju luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - Sali, tijekom izvođenja radova "1. Faze" na dogradnji luke.

II. Odluka iz točke 1. na snazi je do početka izvođenja "2. Faze" radova, a stupa na snagu danom donošenja, odnosno 31. svibnja 2022. godine.

Zahtjevu za privremenim otvaranjem luke prethodilo je rješenje o ispunjenju uvjeta sigurnosti plovidbe tijekom izvođenja radova, izdano od strane Lučke kapetanije Zadar. 

 UVJETI PLOVIDBE: 

1. Tijekom izvođenja radova dopuštena je plovidba brodica i jahti plovnim putom koji se proteže između plutača lateralnog sustava odnosno istočno i južno od posebnih oznaka - žutih plutača.

2. Tijekom izvođenja radova dopuštena je plovidba brodica i jahti dužine do 12,00 metara, do 4,00 metara širine i gaza do 2,5 metara.  Brodice i jahte između 8,00 i 12,00 metara prilikom uplovljavanja trebaju voditi posebnu pažnju na vremenske uvjete i manevarske posebnosti plovila. Pridržavanje pravila plovidbe i ograničenja dubine prilikom uplovljavanja i isplovljavanja te za vrijeme plovidbe u označenom plovnom putu i slobodnom kretanju u luci u odgovornosti je voditelja/zapovjednika broda.

3. Uplovljavanje i isplovljenje je dopušteno samo tijekom danjeg svijetla, korištenjem plovnog puta označenog lateralnim oznakama i posebnim oznakama.

4. Tijekom izvođenja radova na dogradnji luke Sali u području luke odnosno na prilaznim plovnim putovima dopuštena je plovidba najvećom brzinom od 3,00 čvora.

5. Prednost pri plovidbi imaju brodice, jahte koje isplovljavaju iz luke.

6. Iznimno, u slučaju opasnosti po zdravlje i život ljudi, dopušteno je uplovljavanje brodicama i jahtama i tijekom noći uz posebnu pažnju.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProId09b0ea0dff

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA

Danom 25. listopada 2021. godine započeli su radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka.

Prethodnim tehničkim pregledom utvrđeno je da su oštećenja nastala ne samo zbog djelovanja mora i ostalih vanjskih čimbenika, već i zbog neadekvatnih prethodnih nadograđivanja istog.

Radovi na  sanaciji mula, duljine 85 m te širine 10,5 m, obuhvaćaju čišćenje i uklanjanje nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zidova će se u početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena, zatvoriti izvedbom proširenja od armiranog betona. Ukloniti će se nesolidne preklopnice te zamijeniti novima, a ostatak će biti presložen.

Provedenim postupkom javne nabave za ekonomski najpovoljniju ponudu izabrana je ponuda tvrkte P.G.P. d.o.o.

Vrijednost radova iznosi 2.790.332,00 kn bez PDV-a, odnosno 3.487.915,00 kn sa uključenim PDV-om.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, sredstvima Općine Privlaka  u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurava Županijska lučka uprava Zadar.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIdd3421fde20

Sanacija luke  Ražanac - uvala Plamići u Rtini, Općina Ražanac

Sanacija luke Ražanac - uvala Plamići u Rtini, Općina Ražanac

Projekt sanacije lučice Plemići u mjestu Rtina jedan je od četiri projekta sanacije započetih sredinom rujna 2022. godine.

Sanacija je bila neophodna zbog umanjene stabilnosti i nosivosti cijele konstrukcije što je ugrožavalo sigurnost privezanih brodica. Najveća oštećenja pretrpio je lukobran osobito istočni dio lučice čije je stanje postalo toliko nepovoljno da je more slobodno prolazilo kroz šupljne. Podlokavanje obalnog zida je najizraženije u najisturenijem dijelu zida, koje je ujedno i bilo najizloženije utjecajima valova i struje. Glava lukobrana je u potpunosti srušena do razine mora, dok je prema korijenu stanje bilo nešto bolje. Njeno urušavanje dovelo je do stvaranja pukotina na betonskoj šetnici. Na zapadnom dijelu lukobrana, koji je u vidno boljem stanju nego istočni vidljiv je nedostatak kamenih blokova u primarnom sloju školjere.

Sanacija će najvećim dijelom obuhvatiti istočni, zapadni i južni dio lučice koji su lošijem stanju, dok na sjevernom dijelu nije potrebno izvoditi veće građevinske radove.

U istočnom dijelu lučice prvotno će se izvesti čišćenje poroznih dijelova obalnog zida, nakon toga slijedi učvršćivanje temelja postavljanjem armature i ugradnjom betona. Prilikom postavljanja armature potrebno je sidriti gafe za vezivanje brodova u samu armaturu. Nakon toga slijedi postavljanje AB ploča i izrada sekundarnog sloja školjere od kamenih blokova mase 50-500 kg.

Na zapadnom dijelu lučice potrebni su veći radovi na obnovi. Zbog diferencijalnih slijeganja potrebno je u glavi lukobrana na završetku obalnog zida skinuti sve slojeve školjere, deponirati ih na gradilištu i upotrijebiti u kasnijoj fazi radova.

Cijelim ovim planiranim zahvatom sanacije u prvom redu će se osigurati stabilnosti i nosivost konstrukcije te sigurnost privezanih brodova.

Izvođač : Stipčević d.o.o. Zadar

Stručni nadzor: PI konzalting d.o.o., Igor Pukec, dipl. ing. građ.

Ugovorena vrijednost radova iznosi 1.364.980,00 kn bez PDV-a, a isti su sufinancirani sredstvima MMPI, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar

Predviđeni rok izvođenja radova: 4 mjeseca

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIdabf7fcd31e

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

 

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar je donijelo odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije za izgradnju nautičkog i dijela operativnog dijela luke i obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Sv. Filip i Jakov. Obavijest o namjeri davanja koncesije je objavljena putem Elektroničkog oglasnika javne nabave Republike Hrvatske dana 31.05.2022. godine.

Svrha koncesije je gospodarsko korištavanje pomorskog dobra luke otvorene za javni promet, luke Sv. Filip i Jakov, radi podizanja kvalitete pružanja usluga na predmetnom području te osiguravanja zadovoljavanja potreba šire zajednice za uslugama.

Područje obuhvata u cijelosti je unutar granica iz dokumenata prostornog uređenja, odnosno Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 6/08, 5/15).

Predmet koncesije u dijelu izgradnje obuhvaća izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture na nautičkom dijelu te izgradnju nove lučke infrastrukture na dijelu operativnog dijela luke, a u dijelu usluga obuhvaća obavljanje lučkih djelatnosti pružanja usluga priveza i odveza jahti i brodica u nautičkom dijelu luke te obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti pružanja usluga upotrebe veza za jahte i brodice te ostalih pratećih djelatnosti u nautičkom turizmu, uz ograničenje i komplementarnost funkciji luke koja je otvorena za javni promet.

Osnovne lučke djelatnosti priveza i odveza te ostale gospodarske djelatnosti pružanja usluga upotrebe veza ostvaruju se na ukupno 127 priveznih mjesta na nautičkom dijelu lučkog područja luke Sv. Filip i Jakov.

Nautički dio luke koji se daje u koncesiju proteže se na ukupno 49.818,00 m2, od čega se 605,00 m2 odnosi na postojeću kopnenu površinu, 6.886 m2 na buduću kopnenu površinu te 42.327 m2 na morski dio.

Dio operativnog dijela luke koji se daje u koncesiju pod obvezom izgradnje i povrata istog po završetku izgradnje i opremanja na upravljanje davatelju koncesiju obuhvaća 957 m2.

Koncesionar se obvezuje izvršiti investicijska ulaganja iznosa minimalno 35.018.168,10 kuna  (bez PDV-a) prema Glavnom građevinskom i geotehničkom projektu luke u:

1.) nautički dio luke otvorene za javni promet u funkciji prihvata jahti i brodica u tranzitu

2.) dio operativnog dijela luke u funkciji obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova u javnom linijskom obalnom pomorskom prijevozu ili povremenom obalnom pomorskom prijevozu te ukrcaja i iskrcaja putnika

3.) opremu u nautičkom dijelu luke te dijelu operativnog dijela luke.

Projekt je je izradilo društvo Pomorski projekt d.o.o. Split. Isti je naručen i financiran u cijelosti od Općine Sv. Filip Jakov, dok je Studiju opravdanosti davanja koncesije izradio Pomorski fakultet u Rijeci.

Naknada za koncesiju

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 99.636,00 kuna godišnje.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% od ukupnog godišnjeg prihoda što ga koncesionar ostvari obavljanjem koncesijske djelatnosti pružanja usluga na koncesijskom prostoru na nautičkom dijelu luke.

Koncesijska naknada plaća se u iznosima i rokovima dospijeća u skladu sa sadržajem ugovora o koncesiji.

Rok na koji se daje koncesija

Ugovor o koncesiji sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 29 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Dostava ponude

Rok za dostavu ponude je najmanje 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Početak postupka:

Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProId40ea946af7

ZAVRŠENA SANACIJA LUČICE KRIJAL U PREMUDI

ZAVRŠENA SANACIJA LUČICE KRIJAL U PREMUDI

Županijska lučka uprava Zadar dovršila je projekt sanacije gatova i uvale u luci otvorenoj za javni promet Premuda Krijal.

Prije planiranog zahvata zabilježena su razna oštećenja u smislu izlokavanja podmorskog zida te podlokavanja po cijeloj dužini glave starog gata na istočnoj strani uvale. Također u nadmorskom dijelu došlo je do oštećenja kamene obloge. Oštećenja su zabilježena i na novom betonskom gatu u središtu uvale gdje je došlo do otpadanja zaštitnog sloja betona i direktnoj izloženosti armature vanjskim čimbenicima. Na zapadnom gatu, na kontaktu krune, zida i plohe nastao je zijev, uslijed vlačnih opterećenja djelovanja na zid od strane privezanih brodova.

Sanacija je obuhvatila radove na podmorskom i nadmorskom dijelu glave starog gata na istočnoj strani uvale. Na površini gata izvedene su nove kamene podloge i obloge čije dimenzije i kakvoća samog materijala odgovaraju prethodnim. Radovima na glavnom gatu izvršeno je podbetoniranje temelja, čime je zatvoreno podlokavanje i spriječeno daljnja slijeganja istog. Poklopnice na zapadnom gatu u visini do 30 m su presložene te su zamijenjeni oštećeni blokovi. Nakon sanacije nadmorskih zidova pristupilo se sanaciji i dopuni kamene obloge „školjere“ uz parapetni zid gata.

Na istočnom gatu, odnosno samoj glavi  izvedeno je podbetoniranje temelja, čime se spriječilo podlokavanje i daljnja slijeganja.  Radovima se također obuhvaćeno djelomično preslagivanje  kamenog obalnog zida odnosno obložnica i poklopnica. Betoniranjem nove hodne ploče središnjeg mula uvale  spriječilo se daljnje oštećenje zaštite armature.

Vrijednost izvedenih radova: 1.098.832,50 kuna bez PDV-a, odnosno 1.373.540,63 kn sa PDV-om. Provedba projekta financirana je od: Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 400.000,00 kn, Grad Zadar sa 200.000,00 kn, a ostatak iznosa snosi Zadarska županija te Županijska lučka uprava Zadar.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProId781bdaf905

Završeni radovi na sanaciji obalnog zida u luci Olib vrijednosti preko 650.000kn

Završeni radovi na sanaciji obalnog zida u luci Olib vrijednosti preko 650.000kn

Grad Zadar i Županijska lučka uprava Zadar zajednički su realizirali projekt sanacije obalnog zida u luci Olib, luke otvorene za javni promet od lokalnog značaja i važnog infrastrukturnog resursa otoka Oliba.

Za ovaj projekt, ukupne vrijednosti 656.475,63 kuna s PDV-om, Grad Zadar-UO za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka se prijavio na Javni poziv za dostavu prijedloga projekata za Program razvoja otoka u 2022. godini Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u partnerstvu s Županijskom lučkom upravom Zadar te su Odlukom o odabiru projekata iz svibnja 2022. godine Gradu Zadru odobrena sredstva za financiranje projekta u iznosu od 256.000,00 kuna, a Grad Zadar je izdvojio i dodatnih 300.000,00 kuna vlastitih sredstava s pozicije nadležnog upravnog odjela za tu namjenu. Županijska lučka uprava Zadar, kao operativni nositelj projekta, financirala je izradu projektne dokumentacije te preuzela obvezu financiranja preostalih 100.475,63 kuna do visine ukupne investicije, čime je zaokružena financijska konstrukcija za realizaciju projekta.

Radovi na sanaciji podrazumijevali su pomorsko-građevinske radove na sanaciji sjevernog i južnog gata luke te školjere, kao i sanaciju obalnog zida u duljini 60 metara, čime je osiguran temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću te nosivosti konstrukcije i u konačnici sigurno korištenje luke odnosno prihvat i privez brodova. Ovaj, posljednji u nizu zajednički realiziranih projekata Grada Zadra i ŽLU Zadar, završen je krajem srpnja, na zadovoljstvo svih korisnika luke Olib.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIdc324b17008

Uskoro počinje sanacija obale u luci Olib

Uskoro počinje sanacija obale u luci Olib

U četvrtak, 26. svibnja 2022. godine Županijska lučka uprava  Zadar započinje radove na sanaciji postojeće obale u luci Olib.

Primarni razlog sanacije je alarmantno loše stanje dijela obalnog zida i školjere sjevernog i južnog gata, oštećenih uslijed djelovanja valova i ispiranja materijala. Sekundarni razlog urušavanja dijela obale su neadekvatni početni temelji.

Obuhvat sanacije podijeljen je na dva manja zahvata.

Zahvat na sjevernom gatu, uz punjenje kaverni betonom, podrazumijeva sanaciju obalnog zida u duljini od 22 metara te izradu kvalitetnije školjere. Naime, na sjevernom gatu more je ispralo dio školjere te su vidljive instalacije koje predstavljanju značajnu ugrozu za korisnike luke. Instalacije je potrebno zaštiti betonskom ovojnicom, dok će se erodirali dio školjere dopuniti kamenim materijalom.

Drugi zahvat odnosni se na sanaciju južnog dijela gata. Svi urušeni dijelovi obalnog zida morati će se u potpunosti ukloniti te na njihovom mjestu napraviti novi. Ukupna duljina potrebne sanacije obale iznosi cca 60,0 m.

Radove vrijedne 622.725,63 kn s uključenim PDV-om izvest će tvrtka Kali Gradnja iz mjesta Kali, dok je predviđeno trajanje istih 3 tjedna.

Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Zadra i sredstvima Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProId76ce65998b

IZGRADNJA OBALNOG ZIDA U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA KALI BATALAŽA

IZGRADNJA OBALNOG ZIDA U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA KALI BATALAŽA

U sklopu projekta „Izgradnja rotora u uvali Batalaža u Kalima“, naručitelja Općine Kali, Županijska lučka uprava Zadar sufinancirala je izgradnju novog obalnog zida u uvali Batalaža. Izgradnjom istog postigla se šira zaobalna površina te povećao kapacitet komunalnih vezova u luci. 

Realizacijom glavnog predmeta nabave izgrađen je rotor, vanjskog radijusa 9,5 metara, s povoznim središnjim otokom, čime je omogućen prolaz vozilima veće duljine. Sama duljina prometnog traka u rotoru iznosi  5.5 metara, dok je uzdužni pad osi (ruba rotora) prilagođen spojnim niveletama privoza. U sklopu križanja nalaze se četiri privoza (tri postojeća i jedan novoprojektirani privoz). Prometnice su dimenzionirane min. 5.5(6,0) metara širine sa proširenjem u krivini radi mimoilaženja vozila.

Osim prometnice, projektom je riješena oborinska odvodnja, javna rasvjeta te manji obuhvat izmještanja vodovodne mreže.

Završetak radova: Izvedbeni radovi započeli su početkom listopada 2020.g. te su isti završili unutar ugovorenog roka od 9 mjeseci.

Vrijednost radova koje je sufinancirala Županijska lučka uprava Zadar iznosi 1.500.000,00 kn, dok vrijednost cjelokupnih radova iznosi 4.195.876,09 kn.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIdef63b123a7

Postavljena solarna rasvjeta u luci Silba Žalić

Postavljena solarna rasvjeta u luci Silba Žalić

 U luci Silba Žalić na operativnoj obali  postavljena je solarna rasvjeta u vidu uštede energije te izbjegavanja opterećenja elektro-energetske mreže.

Također održavanje ovog tipa  rasvjete zahtjeva minimalne potrebe za ljudskim resursima, a sama rasvjeta ne utječe na devastaciju okoliša.

 Poduzeće Šare d.o.o. obavilo je dobavu, prijevoz, postavljanje i montažu ukupno 4 stupa sa solarnim svjetiljkama.

 

ZAVRŠENA SANACIJA LUKE UGLJAN ČEPRLJANDA

ZAVRŠENA SANACIJA LUKE UGLJAN ČEPRLJANDA

 

Provedba projekta sanacije obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu započela je 13. studenog 2021.g., a projekt je zavšen u ožujku 2022.godine.

Sanacija luke Čeprljanda bila je neophodna zbog derutnog stanja prijašnje obale, koje je predstavljalo opasnost za korisnike lučice. Tehničkim pregledom utvrđeno je više oštećenja na obalnom zidu i gatu te da predmetna konstrukcija nije ispunjavala temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću. Također su zabilježena značajna  oštećenja obalnog zida na sjeveroistočnom dijelu uvale, koji  se nagnuo prema moru te ugrožavao i korištenje prometnice u neposrednoj blizini.

Svi neadekvatno izvedeni dijelovi obalnog zida i gata u potpunosti su uklonjeni, a na njihovom mjestu napravljeni novi.

Obuhvat sanacije obalnog zida se dijeli na tri manja zahvata:

  •  Zahvat A - obuhvaća sanaciju gata smještenog s jugozapadne strane uvale, osne duljine 20.3 m
  •  Zahvat B - obuhvaća sanaciju obalnog zida južno uz gat, duljine 15.0 m
  •  Zahvat C - obuhvaća sanaciju sjeveroistočnog obalnog zida, duljine 45.7 m

Izvođač radova je Stipčević d.o.o., zadarska tvrtka s iskustvom u pomorskim građevinskim radovima, dok je uslugu stručnog nadzora obavila tvrka D&Z d.o.o. iz Zadra, koja je ujedno izradila i glavni projekt sanacije luke.

Projekt vrijedan 1.489.651,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.862.063,75 kuna s PDV-om, sufinanciran je sredsvima Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/novosti?start=12#sigProIde8d691a734

DOVRŠENI POMORSKO – GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI DIJELA RIVE U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA TRIBANJ KRUŠĆICA

DOVRŠENI POMORSKO – GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI DIJELA RIVE U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA TRIBANJ KRUŠĆICA

Početkom ožujka  Županijska lučka uprava Zadar započela je pomorsko – građevinske radove na sanaciji dijela rive u luci lokalnog značaja Tribanj Kruščica te su isti dovršeni krajem travnja 2021. godine.

Predmetni dio rive bio je oštećen i ponegdje skoro potpuno razgrađen zbog destruktivnog djelovanja morske vode.

Sanacija je obuhvatila uklanjanje spomenutih nesolidnih dijelova te izvođenje nove zidne obloge i pomorskog zida. Položaj obalnog zida nakon sanacije ostaje identičan, izuzev dijelova platoa koji su u postojećem stanju izvedeni niže od plohe rive. Nova izvedba prati  vanjsku liniju u jednom pravcu, odnosno bez lomova.

Radovi su izvedeni od strane tvrtke Stipčević d.o.o. Zadar, a njihova cijena iznosi 472.320,14 kuna bez PDV-a.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati