Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku

Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku

 SALI1

 

Županijska lučka uprava Zadar provodi projekt „Dogradnja gradske luke Sali na Dugom otoku“ u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020,  drugi poziv za sufinanciranje unaprjeđenja lučke infrastrukture u funkciji obalnog linijskog prometa koji za specifični cilj ima poboljšanje dostupnosti naseljenih otoka za njihove stanovnike.  Ukupna vrijednost projekta iznosi 90.554.459,65 kn, od kojih se 85% sufinancira iz EU fondova, a 15% sufinancira Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Predviđeno trajanje projekta je 38 mjeseci. Cilj projekta je povećanje sigurnosti pomorskog prometa u luci Sali, osiguranje usluge prijevoza tijekom cijele godine te bolja povezanost Dugog otoka s kopnom. Provedba projekta pozitivno utječe na poboljšanje dostupnosti Dugog otoka za njegove stanovnike.

 

Postojeća lučka infrastruktura luke Sali, u kojoj se odvija cjelogodišnji linijski prijevoz i to linije 9406 i 406, svojim tehničkim karakteristikama ne zadovoljava trenutne niti buduće sigurnosne potrebe. Zbog trenutnog infrastrukturnog stanja, potrebna je dogradnja luke kako bi se omogućilo sigurno i redovito odvijanje pomorskog prometa što bi zadovoljilo potrebe lokalnog stanovništva. Nesigurno pristajanje brodova u luci Sali i neredovito odvijanje pomorskog prometa negativno utječu na kvalitetu života lokalnog stanovništva kojem je nužno potrebna kvalitetna povezanost s kopnom, iz administrativnih, gospodarskih, obrazovnih i ostalih razloga, a provedbom predloženog projekta i povećavanjem dimenzija luke, izgradnjom nove operativne obale i lukobrana stvorili bi se uvjeti za sigurnije prometovanje i pristajanje brodova na području luke Sali.

 U sklopu dogradnje luke Sali izvodit će se sljedeći radovi:

- Izgradnja obale u dužini od 149,5 m odnosno 141,5 m netto dužine privezne crte sa osiguranim gazom od 4 m koja se izvodi na 72 armirano-betonska pilota promjera 800/870 mm

- Uređenje zaobalne površine iza novoizgrađene obale

- Izrada glavnog lukobrana za zaštitu od valova u dužini od ukupno 116 m koji se izvodi kao konstrukcija na 18 bušećih armirano-betonskih pilota promjera 1300/1380 mm

 

Nova obala i unutrašnja strana glavnog lukobrana koristiti će se za privez plovila u javnom prometu, izletničkih brodova te plovila nautičkog turizma. Konstrukcija lukobrana omogućuje tijekom ljeta i pri odgovarajućim vremenskim uvjetima korištenje vanjske strane lukobrana za povremeni kratkotrajni privez različitih plovila.

Radove na dogradnji luke Sali izvoditi će zajednica ponuditelja ADRIAING d.o.o. KOPER, Adriaing d.o.o. Buje i Kali gradnja, Kali.

Uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite nad radovima dogradnje luke Sali provodit će zajednica ponuditelja D&Z d.o.o. Zadar i Investinženjering d.o.o. Zagreb.

Usluga voditelja projekta gradnje povjerena je tvrtki Civil engineering consultancy d.o.o.  

Voditelj ovog projekta je obrt za poslovno savjetovanje  METACONSULTING, vl. Tonći Lučić iz Splita.

Naposljetku, uslugu promidžbe i vidljivosti ovog projekta provodi tvrtka Prinsthop d.o.o. iz Zadra.

Očekivani rok za završetak radova iznosi 24 mjeseca, a radovi počinju 1. listopada 2021. godine. 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/projekti-1/eu-projekti#sigProId7bec3c780b

MIMOSA – MarItime and Multimodal Sustainable passenger transport solutions and services

Interreg Mimosa

MIMOSA – MarItime and Multimodal Sustainable passenger transport solutions and services

Akronim projekta: MIMOSA

Naziv projekta: MIMOSA-razvoj pomorsko-putničkog sustava na jadranskom području Italije i Hrvatske

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.

Trajanje projekta: 01.01.2020. – 31.12.2022. (36 mjeseci)

Sufinanciranje: 85% ERDF

Ukupan proračun projekta: 7.140.000,00 Eura

Vodeći partner: Central European Initiative Executive Secretariat

OPIS projekta:

Projekt ima za cilj razvoj pomorsko-putničkog sustava na jadranskom području Italije i Hrvatske. ŽLU Zadar će sudjelovati u svim dijelovima projekta s posebnim ciljem izraditi Port management aplikaciju koja će osigurati nadzor svih plovila u lukama pod upravljanjem ŽLU Zadar. Aplikacija bi sadržavala podatke o potpisanim ugovorima s korisnicima vezova prema vlasnicima plovila, njihovim reg. oznakama, duzini plovila, dubinama u luci i sl. Aplikacija sadržava prostorne i opisne (atributne) podatke vezane za definirana lučka područja te komunalne i nautičke vezove. Grupa prostornih podataka sadržava i batimetrijska mjerenja, te je na taj način omogućen kompletan uvid te analiza i upravljanje lučkim područjima. Realizacija sustava osigurava znatno kvalitetnije upravljanje kriznim situacijama (kao što su požari i onečišćenja) kao i kvalitetnije planiranje te provođenje analiza i aktivnosti vezanih uz zaštitu obale i mora u svrhu ispunjavanja ekoloških standarda. Na osnovu dostupnih prostornih i atributnih podataka o plovilima kao što su pogonsko gorivo, starost, veličina i stanje trupa, biti će moguće izraditi karte rizika od onečišćenja i požara, te pravovremeno provoditi zaštitne mjere. Također osigurati će se lakše upravljanje komunalnim i tehničkim otpadom, te kontejnerima za odlaganje otpadnih tvari u svrhu određivanja optimalnih kapaciteta i položajnog rasporeda unutar lučkih područja. Za funkcionalan rad aplikacije potrebna je ugradnja lokatora u lukama kojim bi se bilježilo uplovljavanje plovila u luku prema dužini plovila i njegovu vremenu boravka u istoj.

Ukupan proračun ŽLU Zadar u projektu je 300.000,00 Eura, od čega je EU sufinanciranje 85%.

Mrežno sjedište projekta: https://www.italy-croatia.eu/discover?priorityaxis=34092

Trajektna luka Tkon

luka tkon banner

Projektom se dograđuje postojeća luka od županijskog značaja u mjestu Tkon (otok Pašman) što će povoljno utjecati na dostupnost zapošljavanja, obrazovanja i drugih usluga otočkim zajednicama. Na temelju opcija i potražnje, Studija izvodljivosti je dokazala da je ova investicija društveno i ekonomski najisplativija. Cjelogodišnja trajektna linija Biograd – Tkon deveta je po broju prevezenih putnika i jedanaesta po broju prevezenih vozila u trajektnom prometu u RH. Ukoliko se uspoređuje sa ostalim lukama od županijskog značaja Zadarske županije, luka Tkon druga je po ostvarenom prijevozu putnika i vozila u 2016. godini. Tehničko rješenje projekta osigurava zadovoljavanje svih kriterija sigurnosti i zaštite, odnosno odgovarajući broj, vrstu i kvalitetu vezova, dubinu mora, potrebne površine i kvalitetu sidrišta, manevarski prostor, kapacitet prihvata putnika i tereta te prihvatni kapacitet za otpad i ostatke tereta s plovila što je u potpunosti u skladu s Uredbom o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke kako bi se omogućila sigurna plovidba i Pravilnikom o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

 

Web: https://lukatkon.hr/

FRAMESPORT – FRAMEwork initiative fostering the Sustainable development of Adriatic small PORTs

Interreg Framesport

 

RAMESPORT – FRAMEwork initiative fostering the Sustainable development of Adriatic small PORTs

 

Akronim projekta: FRAMESPORT

Naziv projekta: FRAMESPORT - Inicijativa poticanja održivog razvoja malih jadranskih luka

Program prekogranične suradnje Interreg V-A Italija-Hrvatska 2014.- 2020.

Trajanje projekta: 01.01.2020. - 31.12.2022. (36 mjeseci)

Sufinanciranje: 85% ERDF

Ukupan proračun projekta: 7.138.832,90 Eura

Partnerstvo:

U projekt je uključeno 15 partnera, talijanskih i hrvatskih, te 12 suradnika, a CORILA (Konzorcij za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune) je vodeći partner.  

Ostali PP: Općina Monfalcone (MMON), Institut za transport i logistiku (ITL), Regionalna strateška agencija za ekološki održivi razvoj teritorija - Regija Apulia (ASSET), Sviluppo Europa Marche(SVEM), Regionalna agencija za proizvodne djelatnosti (ARAP),  Autonomna agencija za ugostiteljstvo i turizam Termoli (AAST), Lučka uprava Umag - Novigrad (LUUN), Primorsko-goranska županija (PGZ), Županijska lučka uprava Zara (ZLUZ), Lučka uprava Šibenik (LUS), Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, Logoteam doo (LOGO), Euro-mediteranski centar za klimatske promjene (CMCC),  Lučka uprava Senj, Ministarstvo mora, prometa i pomorske infrastrukture RH.

Pridruženi partneri: Regija Marche, Općina Gabicce Mare, Općina Numana, Općina Termoli, Općina Campomarino, Općina Montenero di Bisaccia, Guidotti Ships SRL, Autonomna regija Friuli Venezia,  Regija Venezia Odjel za javne radove, gradnju i logistiku, Općina Rimini i Regija Emilia-Romagna.

OPIS projekta:

FRAMESPORT je projekt sufinanciran Programom prekogranične suradnje Italija-Hrvatska kao financijskim instrumentom koji potiče suradnju između dvije susjedne države članice EU-a na Jadranskom moru. Kroz projekt FRAMESPORT će se provesti koordinirana inicijativa poticanja održivog razvoja malih luka sa aspekta strateške perspektive te im na taj način omogućiti da postanu proaktivni društveno-ekonomski pokretači razvoja na jadranskim obalama.

Takav strateški cilj projekta zahtijeva višestruki pristup koji obuhvaća konkretne pilot aktivnosti, kao i identifikaciju prioritetnih tema koje će se promovirati u sklopu cjelokupne strategije. Od početne faze projekta, prioriteti će se određivati takozvanim “odozdo prema gore” pristupom (eng. bottom-up) koji uključuje lokalne i nacionalne dionike. Partneri, koji su odabrani kako bi se zajamčio široki teritorijalni pristup, bavit će se temama planiranja i upravljanja, implementacijom poslovnih modela, poboljšanjem kompetencija kroz razne obuke, kao i razvijanjem IKT alata i usluga, podržavajući na taj način efikasan razvoj malih luka na cijelom IT-HR području. Nadalje, prilagođena IKT platforma će sakupljati i sistematizirati relevantne i ključne informacije o malim lukama, koje će predstavljati početnu točku daljnjeg razvoja. FRAMESPORT će se nadovezati na postojeće znanje te kapitalizirati rezultate pilot aktivnosti integrirajući ih u novi strateški okvir te time pojačati učinke malih pomorskih čvorova duž jadranskih obala. Projekt će se razvijati kroz razdoblje od 36 mjeseci te uključuje sudjelovanje 15 projektnih partnera i 12 pridruženih partnera, talijanskih i hrvatskih, na čelu sa vodećim partnerom CORILA-om (Konzorcijem za koordinaciju istraživačkih aktivnosti vezanih uz sustav Venecijanske lagune).

ŽLU Zadar će sudjelovati u svim dijelovima projekta s posebnim ciljem izraditi Master plan razvoja luka na svojem području. Master plan će uključivati trenutne podatke o lukama, analizu potreba, zakonodavni okvir, prijedlog kriterija za klasifikaciju luka, prostorno planiranje, buduće mjere razvoja, uključujući usluge i dostupne informacije za korisnike. Ovaj će dokument prvi put na smislen i sustavan način klasificirati različite razine luka. Navedeno je od izuzetne važnosti za budući razvoj lučkog sustava Zadarske županije te će definirati potrebne korake i smjernice za razvoj lučkog sustava u cilju poboljšanja infrastrukture, komercijalizacije lučkog prostora, korisničkih usluga, dostupnih informacija za korisnike i poticanja prekogranične suradnje / usluge.

 

Ukupan proračun ŽLU Zadar u projektu je 352.925,00 Eura, od čega je EU sufinanciranje 85%.

 

Mrežno sjedište projekta:  https://www.italy-croatia.eu/discover?priorityaxis=34092

Link to subscribe to the newsletter: http://eepurl.com/guHI-5

Project Facebook page: https://web.facebook.com/framesportinterregitalycroatia

Project Linkedin page: https://www.linkedin.com/company/framesport-interreg-italy-croatia/  

Digitalna Brošura: FRAMESPORT_Digital_Brochure_HR.pdf