Prilagodba pristupačnosti

NOVOSTI

UREĐENJE LUKE LUKA, DUGI OTOK

UREĐENJE LUKE LUKA, DUGI OTOK

Predmet navedenog projekta je sanacija obale u mjestu Luka na Dugom otoku koji je naručila OPĆINA SALI zbog oštedenja obale koja su nastala uslijed djelovanja mora. Radovi su se  izveli na dvije lokacije, odnosno na sjevernoj i južnoj strani obale. Izvedbom novog obalnog zida i šetnice produžit će se predviđeni vijek trajanja konstrukcije za još 50 godina.

Sanacija se izvela na način da se uz postojeću obalu u jednostranoj oplati izveli novi armirano betonski zid s temeljem koji će podupirati postojeću obalu koja je u lošem stanju. Uz to, s južne strane obale prije izvođenja bilo je potrebno ukloniti postojeći kameni nabačaj "školjeru" koja se je zamijenila novom nakon izvođenja radova. 

Ukupna vrijednost projekta jest 1.111.875,00 kn sa uračunatim PDV-om od čega je Općina Sali sudjelovala sa 400.000,00 kn a ostatak iznosa financirala je Županijska lučka uprava Zadar. 

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

Dana 30. kolovoza 2019.  Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar donijelo je odluku o raspisivanju koncesiju za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Sv. Filip i Jakov. Koncesija se izdaje na rok od 29 godina.

Dokumentacija za nadmetanje i sva dodatna dokumentacija za cjelovitu izradu ponude u predmetnom postupku davanja koncesije može se besplatno on-line preuzeti na stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH u privitku odnosne objave.

Procijenjena vrijednost koncesije iznosi 153.346.029,07 kuna.

Svrha koncesije je gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra luke otvorene za javni promet, luke Sv. Filip i Jakov, radi podizanja kvalitete pružanja usluga na predmetno području te osiguravanja zadovoljavanja potreba šire zajednice za uslugama.

Područje obuhvata u cijelosti je unutar granica iz dokumenata prostornog uređenja, odnosno Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 6/08, 5/15). Planirana koncesija za izgradnju i rekonstrukciju proteže se na ukupno 78.325,00 m2, od čega 14.445,00 m2 kopnene površine i 63.880,00 m2 morske površine, dok područje u obuhvatu planirane koncesije za pružanje usluga se proteže  na ukupno 49.895,06 m2, od čega 7.885,06 m2 kopnene površine i 42.010,00 m2 morske površine (budući nautički dio luke).

Koncesionar se obvezuje izvršiti investicijska ulaganja iznosa minimalno 40.370.465,53 kn bez PDV-a prema Glavnom građevinskom i geotehničkom projektu, kojeg je izradilo društvo Pomorski projekt d.o.o. Split. Projekt je naručen i financiran u cijelosti od Općine Sv. Filip Jakov.

Prva faza radova obuhvaća nautički dio luke otvorene za javni promet u funkciji prihvata jahti i brodica u tranzitu, te operativni dio luke u funkciji obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova u javnom pomorskom prijevozu te ukrcaj i iskrcaj putnika. Pružanje usluga upotrebe veza ovim putem omogućit će 126 priveznih mjesta na nautičkom dijelu lučkog područja luke.

- primarni lukobran duljine 414 m te širine 7m, osim na području glave lukobrana (širine 9,0 m).

- izgradnja obalnog zida od montažnih elemenata „L“ od glavnog do sekundarnog lukobrana, duljine 300m

- sekundarni lukobran duljine 54,0m i širine 6 m, te visine +1,4m i dubine -4,0m cijelom duljinom

- manipulativni prostor na operativnom dijelu luke i pristupni most na korijenu glavnog lukobrana

- Koncesionar je dužan izgraditi nautički dio luke najkasnije 15 mjeseci od sklapanja Ugovora

Druga faza obuhvaća izgradnju operativnog dijela luke u linijskom obalnom pomorskom prijevozu ili povremenom obalnom pomorskom prijevozu te novoplanirani lučki bazen u funkciji komunalnog dijela luke za stalne vezove.

-  gat duljine 96,7 m i širine 8,0 m, te visine 1,4 m i dubine -4 do -5 m.

-  sekundarni lukobran duljine 65,2 m i širine 4,4 m te visine +0,8m dubine -3m

-  Koncesionar je dužan izgraditi operativan i komunalni dio luke te isti predati u posjed davatelju koncesije najkasnije u roku od 24 mjeseca od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 99.790,12 kn godišnje, odnosno 2 kn po metru kvadratnom zauzetog prostora.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesije naknade: 2% od ukupnog godišnjeg prihoda što ga koncesionar ostvari obavljanjem koncesijske djelatnosti pružanja usluga na koncesijskom prostoru na nautičkom dijelu luke.

Studiju opravdanosti davanja koncesije izradio je Pomorski fakultet u Rijeci.

 Otvaranje luke Pag - Katina nakon završetka projekta uređenja luke

Otvaranje luke Pag - Katina nakon završetka projekta uređenja luke

Uređenje luke Pag - Katina je obuhvaćalo postupak iskopa dna-refuliranje, kako bi se povećala dubina u luci kokja je na pojedinim mjestima bila cca 20 cm, postupak sanacije obalnih zidova te postupak postavljanja 2 nova pontona dužine 80m i 50 m.

 

Iskop dna lučkog područja vrijednosti 966.284,38 kuna s uračunatim PDV-om je izvršilo trgovačko društvo Vodoprivreda d.o.o. Vinkovci;

 

Sanaiju obalnih zidova vrijednosti 3.472.777,95 kuna s uračunatim PDV-om je izvršilo društvo PGP d.o.o. Zagreb;

 

Nabavu i postavljanje dvaju pontona vrijednosti 1.875.570,18 kuna s uračunatim PDV-om realiziralo je društvo Jadranski ronilački servis d.o.o. Šibenik.

 

Ukupna vrijednost izvedenih radova kojima je uređena luka spremna za prihvat 240 brodica je 6.314.632,51 kuna.

Uvala Jazine – nekad i sad

Uvala Jazine – nekad i sad

Realizacija projekta započela je izvođenjem I. faze rekonstrukcije kojom se uredio istočni dio obale. Izvoditelj radova na I. fazi rekonstrukcije obale u uvali Jazine bila je splitska tvrtka Akropolis d.o.o., a vrijednost investicije bila je 3.573.575,00 kn bez uračunatog PDV-a. Tijekom izvođenja radova u ovoj fazi postavljen je i prvi ponton za privez brodica koji se pokazao kao ekonomično i praktično rješenje za povećanje broja komunalnih vezova u uvali Jazine.

Odmah po završetku izvođenja radova na I. fazi rekonstrukcije obale u uvali Jazine, započeli su radovi na uređenju dijela II. i III. faze investicijske vrijednosti u iznosu od 3.411.300,40 kn, u sklopu kojih je postavljen i drugi ponton za privez brodica. Izvoditelj radova na dijelu II. i III. faze rekonstrukcije obale također je bila splitska tvrtka Akropolis d.o.o. koja je putem provedenog otvorenog postupka javne nabave izabrana kao najpovoljniji ponuditelj.

Uslijedile su još dvije faze rekonstrukcije obale u uvali Jazine i to rekonstrukcije dijela obale uz Veslački dom investicijske vrijednosti 2.450.916,66 kn u sklopu koje je postavljen i treći ponton, te uređenje istezališta kod ŠRD Zubatac u iznosu od 2.064.705,43 kn bez PDV-a. Radove na ove dvije faze izvela je zadarska tvrtka Stipčević d.o.o.

U sklopu izvođenja radova na uređenju istezališta kod ŠRD Zubatac, dosadašnji način izvlačenja brodova istezanjem skijama zamijenjen je izvlačenjem brodova suvremenom lučkom dizalicom nosivosti 5 tona. Također, škver je naknadno ograđen pregradama od pleksiglasa kako bi se spriječilo zagađenje česticama koje nastaju prilikom obrade brodskih površina, a škver je također opremljen i kolicima za transport brodica.

U 2017. godini rekonstrukcija obale u uvali Jazine nastavljena je izvođenjem kamenoklesarskih radova na jugoistočnom dijelu luke investicijske vrijednosti 700.510,00 kn bez PDV-a, a odabrani ponuditelj, odnosno izvoditelj radova bila je tvrtka Delmat Galiot d.o.o.

Naposlijetku, uslijedila je i završna III. faza uređenja obale u uvali Jazine, koja je u cijelosti dovršena sredinom listopada 2019. godine. Tijekom izvođenja ove faze uloženi su veliki napori kako bi se sačuvale palme koje su krasile taj dio uvale. Vrijednost izvedenih radova prilikom III. faze uređenja iznosila 4.975.933,70 kn bez PDV-a, a tvrtka Akropolis d.o.o. iz Splita koja je započela projekt rekonstrukcije obale u uvali Jazine prije šest godina, temeljem provedenog otvorenog postupka javne nabave odabrana je kao najpovoljniji ponuditelj, te je projekt reknstrukcije i završila.

Tijekom izvođenja radova u svim fazama rekonstrukcije postavljen je i sidreni sustav za brodice čime je znatno povećana sigurnost plovila i njihovih vlasnika, olakšan manevar prilikom pristajanja, a valja spomenuti i kako je sama luka vizualno puno ljepša jer je dotadašnji način privezivanja brodica plutačama (nerijetko i plastičnim kantama), zamijenjen skoro pa nevidljivim sidrenim konopima.

Rezime kontinuiranog šestogodišnjeg ulaganja u gradsku luku Jazine u kojem su financijski sudjelovali Županijska lučka uprava Zadar, Zadarska županija, Grad Zadar i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukturee, financijski bismo mogli izraziti kao investiciju vrijednosti i više od 17,7 milijuna kuna bez PDV-a. Osim što je Zadar dobio reprezentativnu luku koja je smještena na samom ulazu u staru gradsku jezgru, Zadrani su dobili i šetnicu i javni prostor u kojem iz dana u dan provode sve više slobodnog vremena.

 Postavljanje plutajućeg gata u luci otvorenoj za javni promet Pakoštane

Postavljanje plutajućeg gata u luci otvorenoj za javni promet Pakoštane

U lukama otvorenim za javni promet Pakoštane postavljen je plutajući gat. Navedenim projektom se povećao kapacitet luke. ukupna vrijednost navedenih radova iznosi 435.235.00 kn bez PDV-a. Radove kao najbolji ponuditelj za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je Jadranski ronilački servis d.o.o., radovi su izvedeni u predviđenom roku, ovim projektom Županijska lučka uprava Zadar nastavlja na kontinuiranom ulaganju i nadogradnji luka povećavanjem kapaciteta te sigurnosti korištenja luka pod upravom Županijske lučke uprave Zadar.

ZAVRŠENA SANACIJA DIJELA LUKE POLJANA

ZAVRŠENA SANACIJA DIJELA LUKE POLJANA

Županijska lučka uprava Zadar, završila je projekt sanacije dijela luke Poljana.

Uslijed vremenskih nepogoda koje su štetno dijelovale na dio obale u komunalnom djielu luke Poljana, Županijska lučka uprava Zadar je započela te dovršila projekt sanacije obale. Radove za Županijsku lučku upravu Zadar kao najbolji ponuđač izveo je METALOBRADA PERKOVIĆ, Ive Senjanina 8, 23000 Zadar. Ovim radovima se  povećala sigurnost korištenja komunalnih vezova u predmetnoj luci.

Izvođenje radova na sanaciji luke Silba Žalić, na otoku Silba, Grad Zadar, Zadarska županija

Izvođenje radova na sanaciji luke Silba Žalić, na otoku Silba, Grad Zadar, Zadarska županija

Županijska lučka uprava Zadar uskoro će započeti projekt sanacije luke Silba Žalić, - otvorene za javni promet od županijskog značaja.

Predmet ovog projekta su pomorsko-građevinski radovi na sanaciji luke Silba Žalić, sukladno glavnom građevinskom projektu izrađenom od tvrtke Rijekaprojekt d.o.o.

Projektna dokumentacija sanacije luke Silba Žalić koja obuhvaća sljedeće radove:

1. Sanacija postojećih utvrdica.

2. Sanacija kamenog nasipa.

3. Sanacija obalnog zida (podlokavanja i pukotine na plaštu obalnog zida)

4. Sanacija rampe i nožice zida.

5. Sanacija rasponske konstrukcije.

6. Sanacija opreme (poleri, mornarske stepenice, odbojnici, temeljna infrastruktura i mornarski ormarići).

7. Sanacija zaštita nožice utvrdica i obalnih zidova.

Kao najbolji ponuditelj radove će izvoditi Sun Adria d.o.o., Bartola Kašića 18, 51000 Rijeka, dok će uslugu stručno nadzora vršiti D&Z d.o.o. Jerolima Vidulića 7, 23000 Zadar. Nositelj navedenog projekta jest Županijska lučka uprava Zadar, a sufinancirani su od strane Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.

Vrijednost navedenih radova iznosi 10.116.556,35 kuna s PDV-om., a predviđeni rok trajanja jest 8 mjeseci od dana uvođenja u posao.

Sanacija je neophodna radi podizanja razine sigurnosti prilikom manevriranja brodovima pri udaru vjetra olujne jačine, zbog dolazi do obustave prometa na liniji. Također, tri utvrdice omogućit će pristajanje broda na čekanju dužine 100 m. Veći brod ima veći kapacitet za prijevoz vozila, samim tim se smanjuju kolone za ukrcaj (više vozila na trajektu, manje na čekanju).

 POTPISAN UGOVOR O DOGRADNJI LUKE SALI-DUGI OTOK

POTPISAN UGOVOR O DOGRADNJI LUKE SALI-DUGI OTOK

U četvrtak 29. kolovoza 2019. godine u luci Sali na Dugom otoku održano je svečano potpisivanje ugovor o dogradnji luke Sali na Dugom otoku. Ugovor su potpisali ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU (SAFU), Tomislav Petric i ravnatelj Županijske lučke uprave Zadar, Davor Škibola.

Projektom dogradnje luke Sali predviđena je izgradnja obale u dužini od 149,44 m, uređenje zaobalne površine iz novoizgrađene obale te izgradnja lukobrana za zaštitu od valovanja u dužini od 114,50 m.

Luka Sali smještena je na Dugom otoku, najvećem otoku u skupini sjeverno – dalmatinskih otoka i sedmog po veličini na Jadranu. Sali je općinsko i administrativno središte Dugog otoka i mjesto s najviše stanovnika. Prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, u općini Sali živjelo je 1.698 stanovnika, što je pad od 6,70% u odnosu na Popis stanovništva iz 2001. godine, kada je u općini Sali živjelo 1.820 stanovnika.

Luka Sali je luka otvorena za javni promet lokalnog značaja u kojoj prometuju dvije cjelogodišnje linije, brzobrodska linija 9406 koja spaja Sali sa Zadrom i lukama Zaglav i Bršanj te klasična brodska linija 406 koja spaja Sali sa Zadrom i lukom Zaglav. U 2018. godini, na linijama koje pristaju u luci Sali, putovalo je 138.334 putnika, što je za 2,56% više u odnosu na 2017. godinu, kada je na navedenim linijama putovalo 134.884 putnika. U razdoblju od 2014. do 2018. godine, broj putnika na linijama što pristaju u luku Sali raste prosječnom godišnjom stopom od 17,77%.

Ista je značajno nautičko odredište u neposrednoj blizini Parka prirode Telašćica, no zbog svoje izloženosti utjecaju istočnih i jugoistočnih vjetrova poprilično je nezaštićena.

Ukupna vrijednost projekta je 56.764.614,59 HRK. Procijenjeni iznos EU doprinosa iznosi 48.249.922,40 HRK, a nacionalnog doprinosa 8.514.692,19 HRK. Projekt će trajati prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava od dana potpisivanja 52 mjeseca.

Realizacijom predmetnog zahvata povećat će se kapacitet, kvaliteta i sigurnost priveza za smještaj brodova u luci Sali. Osim toga, riješit će se odvodnja i vodoopskrba predmetnog područja te urediti zaobalna površina. Sve navedeno predstavlja direktan pozitivan utjecaj na kvalitetu života stanovništva. Ako se u obzir uzmu i drugi društveni kriteriji, primjerice, zaustavljanje iseljavanja otočnog stanovništva i otočni održivi razvoj, održavanje linijskog prometa s kopnom je od krucijalnog značaja za održavanje i ostvarenje gore navedenih ciljeva.

 ZAVRŠENA SANACIJA OPERATIVNE OBALE-LUKORAN

ZAVRŠENA SANACIJA OPERATIVNE OBALE-LUKORAN

Županijska lučka uprava Zadar završila je projekt sanacije operativne obale, na lučkom području luke otvorene za javni promet Lukoran, Općina Preko. Navedeni radovi su ugovoreni cijenom od 1.404.455,56 kuna sa PDV-om. Radove kao najbolji ponuđač za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je JADRANSKI RONILAČKI SERVIS Uslugu "Stručnog nadzora nad radovima sanacije operativne obale luka Lukoran" za Županijsku lučku upravu Zadar izveo je URED OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA ŽELJKO ČIRJAK.

 

Kako je navedeno predmet projekta su pomorsko građevinski radovi na sanaciji dijela pristana u Lukoranu. Sanacijom se poboljšava ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Gabariti i položaj obalnog zida nakon sanacije ostaju identični kao i prije. Radovi su obuhvatili razgrtanje ploče plohe širine 4m sanacija obalnih zidova te se postavljanja novih armirano betonskih rubova naglavnog sklopa, kad su izvedeni ti radovi dodatno su se zasuli temelji postavili blokovi čuvari te se je sve dodatno zasuli zaštitnom oblogom lomljenog kamena. Radovi su izvršeni u dužini od 70 metara.

 

Radovi su izvedeni u zadanim rokovima  Ovim radovima  se uvelike povećala sigurnost prometa u luci te korištenja operativne obale.

 Sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Zaglav

Sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Zaglav

Na temelju članka 25., 79. i 66. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 129/11 i 56/16), članka 54. i 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) te članka 11. Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o davanju koncesije KLASA:342-21/16-01/475, URBROJ: 2198-01-87/4-19-14 od 12. travnja 2019. godine zaključuje se Ugovor o koncesiji broj 02/19 za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok.

Ugovor je sklopljen  između davatelja koncesije  Županijske lučke uprave Zadar i koncesionara Adria Oil d.o.o. Kastav, na rok od 15 godina računajući od dana zaključenja.

Ovim Ugovorom davatelj koncesije daje koncesionaru koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok, radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje.

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila te ostalih popratnih djelatnosti.

Također koncesijom se stječe pravo potpunog isključenja koncesioniranog pomorskog dobra iz opće upotrebe.

Područje koje se daje u koncesiju je dio lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja Zaglav, Dugi otok.

Područje koncesije se prostire na ukupnoj površini koja iznosi 1.102 m2, od čega kopneni dio iznosi 850 m2, a morski dio 282 m2.

Stalni dio naknade za koncesiju, koji je koncesionar dužan plaćati odjednom, iznosi 200.013,00 kn. Promjenjivi dio naknade za koncesiju iznosi 0,61 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na predmetnom pomorskom dobru prodajom goriva te 3,10% od prihoda ostvarenog obavljanjem popratnih djelatnosti trgovine.

Postavljene solarne led lampe i rasvjetni stupovi u luci Ljubač

Postavljene solarne led lampe i rasvjetni stupovi u luci Ljubač

U luci otvorenoj za javni promet Ljubač postavljene su solarne led lampe i osam rasvjetnih stupova s anker vijcima. 

Radove za ŽLU Zadar izveo je Zoe projekt d.o.o. Ukupna vrijednost radova i opreme iznosi 64.000,00 kn s PDV-om.

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI

POTPISAN UGOVOR O KONCESIJI

Potpisan Ugovor o koncesiji između Županijske lučke uprave Zadar i Brala d.o.o. Posedarje za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila gorivom koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podrgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja luke Ist - Kosirača, otok Ist, Grad Zadar.

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Ist-Kosirača, otok Ist, Grad Zadar radi smještaja plovnog objekta s kojeg će se obavljati djelatnost opskrbe plovnih objekata gorivom. Koncesija se sklopila na rok od deset godina

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati