ZAVRŠENA SANACIJA LUKE UGLJAN ČEPRLJANDA

ZAVRŠENA SANACIJA LUKE UGLJAN ČEPRLJANDA

 

Provedba projekta sanacije obalnog zida u luci Čeprljanda na otoku Ugljanu započela je 13. studenog 2021.g., a projekt je zavšen u ožujku 2022.godine.

Sanacija luke Čeprljanda bila je neophodna zbog derutnog stanja prijašnje obale, koje je predstavljalo opasnost za korisnike lučice. Tehničkim pregledom utvrđeno je više oštećenja na obalnom zidu i gatu te da predmetna konstrukcija nije ispunjavala temeljni zahtjev za mehaničkom otpornošću i stabilnošću. Također su zabilježena značajna  oštećenja obalnog zida na sjeveroistočnom dijelu uvale, koji  se nagnuo prema moru te ugrožavao i korištenje prometnice u neposrednoj blizini.

Svi neadekvatno izvedeni dijelovi obalnog zida i gata u potpunosti su uklonjeni, a na njihovom mjestu napravljeni novi.

Obuhvat sanacije obalnog zida se dijeli na tri manja zahvata:

  •  Zahvat A - obuhvaća sanaciju gata smještenog s jugozapadne strane uvale, osne duljine 20.3 m
  •  Zahvat B - obuhvaća sanaciju obalnog zida južno uz gat, duljine 15.0 m
  •  Zahvat C - obuhvaća sanaciju sjeveroistočnog obalnog zida, duljine 45.7 m

Izvođač radova je Stipčević d.o.o., zadarska tvrtka s iskustvom u pomorskim građevinskim radovima, dok je uslugu stručnog nadzora obavila tvrka D&Z d.o.o. iz Zadra, koja je ujedno izradila i glavni projekt sanacije luke.

Projekt vrijedan 1.489.651,00 kuna bez PDV-a, odnosno 1.862.063,75 kuna s PDV-om, sufinanciran je sredsvima Ministarstva mora prometa i infrastrukture, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/en/novosti?start=12#sigProIde8d691a734

DOVRŠENI POMORSKO – GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI DIJELA RIVE U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA TRIBANJ KRUŠĆICA

DOVRŠENI POMORSKO – GRAĐEVINSKI RADOVI NA SANACIJI DIJELA RIVE U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA TRIBANJ KRUŠĆICA

Početkom ožujka  Županijska lučka uprava Zadar započela je pomorsko – građevinske radove na sanaciji dijela rive u luci lokalnog značaja Tribanj Kruščica te su isti dovršeni krajem travnja 2021. godine.

Predmetni dio rive bio je oštećen i ponegdje skoro potpuno razgrađen zbog destruktivnog djelovanja morske vode.

Sanacija je obuhvatila uklanjanje spomenutih nesolidnih dijelova te izvođenje nove zidne obloge i pomorskog zida. Položaj obalnog zida nakon sanacije ostaje identičan, izuzev dijelova platoa koji su u postojećem stanju izvedeni niže od plohe rive. Nova izvedba prati  vanjsku liniju u jednom pravcu, odnosno bez lomova.

Radovi su izvedeni od strane tvrtke Stipčević d.o.o. Zadar, a njihova cijena iznosi 472.320,14 kuna bez PDV-a.

ZAVRŠENI RADOVI NA SANACIJI LUKOBRANA I MOLA U LUCI VINJERAC

ZAVRŠENI RADOVI NA SANACIJI LUKOBRANA I MOLA U LUCI VINJERAC

U prvom tjednu studenog izvršena je primopredaja radova na sanaciji lukobrana i mola u luci otvorenoj za javni promet Vinjerac, Zadarska županija. Radovi su počeli u svibnju 2020. godine, a izvođač je bila renomirana tvrtka za izvođenje pomorsko građevinskih radova Akropolis d.o.o. iz Splita. Radovi su izvedeni sukladno glavnom projektu sanacije izrađenom od strane Ureda ovlaštenog inženjera građevinarstva Željko Čirjak, dipl. ing. građ., koji je ujedno vršio i uslugu stručnog nadzora. S obzirom da je predmetna luka kulturno dobro radovi su izvedeni sukladno konzervatorskim uvjetima.

Gat, odnosno lukobran koji su bili predmetom sanacije su u funkciji prihvata i priveza brodica i brodova, istezališta te zaštite luke. Zatečeno stanje mula i lukobrana ukazivalo je na narušenu stabilnost i nosivost iz razloga što su se s vremenom realizirala razna oštećenja. Realizacijom sanacije lukobrana postigla se cjelovita funkcija zaštite lukobrana, a zajedno s parapetnim zidom i zaštita luke od valova.

Cijeli zahvat sanacije osigurao je stabilnost i nosivost konstrukcije, a samim time i sigurnije korištenje vezova i prometa unutar luke. Projekt je financiran od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Zadarske županije i Županijske lučke uprave Zadar. Vrijednost izvedenih radova iznosi 3.491.473,63 kn s PDV-om, a radovi su izvršeni u ugovorenom roku.

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA

IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI GLAVNOG MULA U LUCI PRIVLAKA

Danom 25. listopada 2021. godine započeli su radovi na sanaciji oštećenja podmorskog i nadmorskog dijela glavnog mula u luci otvorenoj za javni promet Privlaka.

Prethodnim tehničkim pregledom utvrđeno je da su oštećenja nastala ne samo zbog djelovanja mora i ostalih vanjskih čimbenika, već i zbog neadekvatnih prethodnih nadograđivanja istog.

Radovi na  sanaciji mula, duljine 85 m te širine 10,5 m, obuhvaćaju čišćenje i uklanjanje nesolidnih dijelova postojećih plombi, podbetoniranje podmorskog zida te izvedbu nove AB obloge. Nadmorski dio zidova će se u početnih 6, odnosno 10 m duljine od korijena, zatvoriti izvedbom proširenja od armiranog betona. Ukloniti će se nesolidne preklopnice te zamijeniti novima, a ostatak će biti presložen.

Provedenim postupkom javne nabave za ekonomski najpovoljniju ponudu izabrana je ponuda tvrkte P.G.P. d.o.o.

Vrijednost radova iznosi 2.790.332,00 kn bez PDV-a, odnosno 3.487.915,00 kn sa uključenim PDV-om.

Projekt je sufinanciran sredstvima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture Republike Hrvatske u iznosu od 1.000.000,00 kn, sredstvima Općine Privlaka  u iznosu od 1.000.000,00 kn, a ostatak potrebnih sredstava osigurava Županijska lučka uprava Zadar.

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/en/novosti?start=12#sigProIdd3421fde20

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture - Sv. Filip i Jakov

Dana 05. ožujka 2021. godine  Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar donijelo je odluku o raspisivanju koncesije za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Sv. Filip i Jakov.

Prethodni postupak davanja koncesije za predmetnu luku poništen je nakon provedenog javnog otvaranja ponuda. Naime, pregledom i ocjenom ponuda Stručno povjerenstvo utvrdilo kako nije pristigla niti jedna valjana ponuda.

Koncesija se daje za izgradnju nautičkog i dijela operativnog dijela luke i obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luka Sveti Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov.

Predmet koncesije u dijelu izgradnje obuhvaća izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture na nautičkom dijelu te izgradnju nove lučke infrastrukture na dijelu operativnog dijela luke, a u dijelu usluga obuhvaća obavljanje lučkih djelatnosti pružanja usluga priveza i odveza jahti i brodica u nautičkom dijelu luke te obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti pružanja usluga upotrebe veza za jahte i brodice te ostalih pratećih djelatnosti u nautičkom turizmu, uz ograničenje i komplementarnost funkciji luke koja je otvorena za javni promet.

Svrha koncesije je gospodarsko iskorištavanje pomorskog dobra luke otvorene za javni promet, luke Sv. Filip i Jakov, radi podizanja kvalitete pružanja usluga na predmetnom području te osiguravanja zadovoljavanja potreba šire zajednice za uslugama.

Područje obuhvata u cijelosti je unutar granica iz dokumenata prostornog uređenja, odnosno Urbanističkog plana uređenja obalnog pojasa u naselju Sv. Filip i Jakov („Službeni glasnik Općine Sveti Filip i Jakov“ br. 6/08, 5/15).

Nautički dio luke koji se daje u koncesiju proteže se na ukupno 49.818,00 m2, od čega se 605,00 m2 odnosi na postojeću kopnenu površinu, 6.886 m2 na buduću kopnenu površinu te 42.327 m2 na morski dio.

Dio operativnog dijela luke koji se daje u koncesiju pod obvezom izgradnje i povrata istog po završetku izgradnje i opremanja na upravljanje davatelju koncesiju obuhvaća 957 m2.

Koncesionar se obvezuje izvršiti investicijska ulaganja iznosa minimalno 35.018.168,53 kuna  (bez PDV-a) prema Glavnom građevinskom i geotehničkom projektu luke u:

1.) nautički dio luke otvorene za javni promet u funkciji prihvata jahti i brodica u tranzitu te dio operativnog dijela luke u funkciji obavljanja lučkih djelatnosti priveza i odveza brodova u javnom linijskom obalnom pomorskom prijevozu ili povremenom obalnom pomorskom prijevozu te ukrcaja i iskrcaja putnika, i to:

  • primarni lukobran duljine cca 410 m te širine, 7,0 m(4,5m + 2,5 m), osim na području glave lukobrana (širina 9,00 m) te u korijenu lukobrana (širina od 7,0 m do 11,0 m) te visine u trasi unutarnje obale +1,0 m i vanjske +1,5 m i dubine u trasi -4,0 m obostrano;
  • izgradnja obalnog zida od montažnih "L" elemenata od glavnog do sekundarnog lukobrana duljine cca 300 m;
  • sekundarni lukobran duljine 54,0 m i širine 6,0 m te visine +1,4 m i dubine -4,0 m cijelom duljinom;
  • manipulativni prostor operativnog dijela luke;
  • pristupni most na korijenu glavnog lukobrana.

2.) opremu sukladno projektu (u minimalnom iznosu od 578.340,00 kuna).

Projekt je je izradilo društvo Pomorski projekt d.o.o. Split. Isti je naručen i financiran u cijelosti od Općine Sv. Filip Jakov, dok je Studiju opravdanosti davanja koncesije izradio Pomorski fakultet u Rijeci.

Početni iznos naknade za koncesiju

Početni iznos stalnog dijela koncesijske naknade iznosi 99.790,12 kuna godišnje.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% od ukupnog godišnjeg prihoda što ga koncesionar ostvari obavljanjem koncesijske djelatnosti pružanja usluga na koncesijskom prostoru na nautičkom dijelu luke.

Koncesijska naknada plaća se u iznosima i rokovima dospijeća u skladu sa sadržajem ugovora o koncesiji.

Rok na koji se daje koncesija

Ugovor o koncesiji sklapa se na određeno vrijeme u trajanju od 29 godina, računajući od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

Dostava ponude

Rok za dostavu ponude je najmanje 30 (trideset) dana od dana objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (13.04.2021.)

Početak postupka:

Postupak davanja koncesije započinje danom objave Obavijesti o namjeri davanja koncesije u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Postavljena zaštitna ograda na šetnici u lučici Mandre

Postavljena zaštitna ograda na šetnici u lučici Mandre

Županijska lučka uprava Zadar, na inicijativu Općine Kolan, postavila je početkom studenog 2020. godine zaštitnu metalnu ogradu u lučici Mandre, Općina Kolan.

Metalna ograda dužine 80 m s pocinčanim vertikalnim prečkama doprinijet će većoj sigurnosti šetača i biciklista.

Radove je izvela tvrtka Metalobrada Perković, a sufinancirani su od strane Općine Kolan.

ZAVRŠENA SANACIJA LUČICE KRIJAL U PREMUDI

ZAVRŠENA SANACIJA LUČICE KRIJAL U PREMUDI

Županijska lučka uprava Zadar dovršila je projekt sanacije gatova i uvale u luci otvorenoj za javni promet Premuda Krijal.

Prije planiranog zahvata zabilježena su razna oštećenja u smislu izlokavanja podmorskog zida te podlokavanja po cijeloj dužini glave starog gata na istočnoj strani uvale. Također u nadmorskom dijelu došlo je do oštećenja kamene obloge. Oštećenja su zabilježena i na novom betonskom gatu u središtu uvale gdje je došlo do otpadanja zaštitnog sloja betona i direktnoj izloženosti armature vanjskim čimbenicima. Na zapadnom gatu, na kontaktu krune, zida i plohe nastao je zijev, uslijed vlačnih opterećenja djelovanja na zid od strane privezanih brodova.

Sanacija je obuhvatila radove na podmorskom i nadmorskom dijelu glave starog gata na istočnoj strani uvale. Na površini gata izvedene su nove kamene podloge i obloge čije dimenzije i kakvoća samog materijala odgovaraju prethodnim. Radovima na glavnom gatu izvršeno je podbetoniranje temelja, čime je zatvoreno podlokavanje i spriječeno daljnja slijeganja istog. Poklopnice na zapadnom gatu u visini do 30 m su presložene te su zamijenjeni oštećeni blokovi. Nakon sanacije nadmorskih zidova pristupilo se sanaciji i dopuni kamene obloge „školjere“ uz parapetni zid gata.

Na istočnom gatu, odnosno samoj glavi  izvedeno je podbetoniranje temelja, čime se spriječilo podlokavanje i daljnja slijeganja.  Radovima se također obuhvaćeno djelomično preslagivanje  kamenog obalnog zida odnosno obložnica i poklopnica. Betoniranjem nove hodne ploče središnjeg mula uvale  spriječilo se daljnje oštećenje zaštite armature.

Vrijednost izvedenih radova: 1.098.832,50 kuna bez PDV-a, odnosno 1.373.540,63 kn sa PDV-om. Provedba projekta financirana je od: Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa 400.000,00 kn, Grad Zadar sa 200.000,00 kn, a ostatak iznosa snosi Zadarska županija te Županijska lučka uprava Zadar.

 

 

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/en/novosti?start=12#sigProId781bdaf905

Akcija vađenja potopljenih brodica u lukama Bregdetti i Foša

Akcija vađenja potopljenih brodica u lukama Bregdetti i Foša

Županijska lučka uprava Zadar tijekom proteklog vikenda provela je akciju izvlačenja triju brodica koje su ugrožavale promet u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja Foša i Bregdetti.

Radovima je obuhvaćeno vađenje, dizanje, ispumpavanje, odvoz i odlaganje brodica. Isti su u potpunosti financirani od strane naručitelja Županijske lučke uprave Zadar.

Iz lučice Foša  izvučen je gliser, crvenog trupa, koji na sebi nije imao istaknutu registarsku oznaku. Druge dvije brodice, izvučene iz uvale Bregdetti, također nisu upisane u očevidnik brodica Lučke kapetanije Zadar.  

Nakon akcije izvlačenja, brodice su prevezene na istezalište u Jazinama (ŠRD Zubatac), gdje će biti privremeno smještene do izrade Elaborata o procjeni tržišne vrijednosti brodica.

Ovim pothvatom otklonjen je potencijalni rizik za navigaciju odnosno sigurnost ostalih plovila u predmetnim lukama te ŽLU Zadar ostvaruje sređenu formulaciju sviju komunalnih vezova pod svojom ingerencijom.

 Dovršeni radovi na sanaciji luke Mrljane na otoku Pašmanu

Dovršeni radovi na sanaciji luke Mrljane na otoku Pašmanu

Krajem srpnja 2020. izvedeni su radovi na sanaciji obale i lukobrana u luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Mrljane na otoku Pašmanu. Radove je izvela tvrtka PGP d.o.o. iz Zagreba, a vrijednost izvedenih radova iznosi 3.703.571,76 kuna bez PDV-a, odnosno 4.629.464,70 kuna sa uključenim PDV-om. Radovi sanacije obale i lukobrana izvedeni su po projektu izrađenom od tvrtke Kozina projekti d.o.o. iz Trilja, glavnog projektanta Boška Kozine, dipl. ing. građ. Zatečeno stanje obalnih zidova koji su dijelom bili izvedeni od betona, a dijelom od suhozida, zahtijevalo je  temeljitu sanaciju na način da se izvede zamjenski obalni zid koji će imati zadovoljavajuću mehaničku otpornost i stabilnost. Stručni nadzor nad izvođenjem radova provela je tvrtka Sto posto prirodno d.o.o. iz Zagreba.

 

U istoj luci, izvedeni su i radovi na sanaciji zaštitnog kamenometa koji nisu bili uključeni u prethodno navedeni projekt u iznosu od 478.939,25 bez PDV-a, odnosno 598.674,06 kuna sa uključenim PDV-om.

 

Dovršetkom oba projekta luka Mrljane dovedena je u stanje potpune sigurnosti i mehaničke stabilnosti za privez brodova i brodica te za odvijanje javnog putničkog prometa.

IZGRADNJA OBALNOG ZIDA U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA KALI BATALAŽA

IZGRADNJA OBALNOG ZIDA U LUCI LOKALNOG ZNAČAJA KALI BATALAŽA

U sklopu projekta „Izgradnja rotora u uvali Batalaža u Kalima“, naručitelja Općine Kali, Županijska lučka uprava Zadar sufinancirala je izgradnju novog obalnog zida u uvali Batalaža. Izgradnjom istog postigla se šira zaobalna površina te povećao kapacitet komunalnih vezova u luci. 

Realizacijom glavnog predmeta nabave izgrađen je rotor, vanjskog radijusa 9,5 metara, s povoznim središnjim otokom, čime je omogućen prolaz vozilima veće duljine. Sama duljina prometnog traka u rotoru iznosi  5.5 metara, dok je uzdužni pad osi (ruba rotora) prilagođen spojnim niveletama privoza. U sklopu križanja nalaze se četiri privoza (tri postojeća i jedan novoprojektirani privoz). Prometnice su dimenzionirane min. 5.5(6,0) metara širine sa proširenjem u krivini radi mimoilaženja vozila.

Osim prometnice, projektom je riješena oborinska odvodnja, javna rasvjeta te manji obuhvat izmještanja vodovodne mreže.

Završetak radova: Izvedbeni radovi započeli su početkom listopada 2020.g. te su isti završili unutar ugovorenog roka od 9 mjeseci.

Vrijednost radova koje je sufinancirala Županijska lučka uprava Zadar iznosi 1.500.000,00 kn, dok vrijednost cjelokupnih radova iznosi 4.195.876,09 kn.

View the embedded image gallery online at:
https://www.cpa-zadar.hr/en/novosti?start=12#sigProIdef63b123a7

Vađenje dviju brodica u luci lokalnog značaja Bregdetti

Vađenje dviju brodica u luci lokalnog značaja Bregdetti

U luci otvorenoj za javni promet lokalnog značaja Bregdetti , dana 04. 01. 2021. godine, izvedena je akcija izvlačenja  dviju brodica koje su se nalazile u uvali predmetne luke te time ugrožavale sigurnost prometa u luci.

Prethodno je ustanovljeno da je jedna od brodica sadržavala krivotvorenu registarsku oznaku te je o istom obavještena  II. Policijska postaja Zadar radi daljnjeg postupanja.  Druga brodica nije uopće imala istaknutu registarsku oznaku na svom trupu.

Vađenje brodica iz mora koje uključuje dizanje, ispumpavanje, odvoz i odlaganje potonulih brodova izveo je FOTO VIDEO G, a vrijednost cjelokupnog zahvata iznosi 18.000,00 kuna s PDV-om. Obje brodice trenutno su odložene na istezalištu u uvali Jazine (ŠRD Zubatac).

Radovi su u potpunosti financirani od strane naručitelja odnosno Županijske lučke uprave Zadar. 

Uklonjena podrtina jahte "SER" iz luke Mrljane

Uklonjena podrtina jahte "SER" iz luke Mrljane

Temeljem rješenja Lučke kapetanije Zadar, Ispostave Biograd n/M, Županijska lučka uprava Zadar je dana 02.10.2020. godine uklonila podrtinu potonule jahte imena SER iz luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Mrljane. Vlasnik 23-metarske jahte SER je tvrtka Brodski prijevoz d.o.o. u stečaju.

Podrtinu je bilo potrebno ukloniti zbog opasnosti da se druga plovila oštete prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz predmetne luke, a ujedno je i postojala mogućnost da pojedini dijelovi opreme broda ne isplivaju i ugroze sigurnost drugih plovila koja plove tim područjem.

Vrijednost ovog zahvata iznosi 108.000,00 kuna bez PDV-a, a posao uklanjanja podrtine potonule jahte SER je izvela tvrtka Jadranska plovidba d.o.o. iz Mrljana na otoku Pašmanu.

Uklanjanjem podrtine potonule jahte SER, povećati će se sigurnost prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz nedavno obnovljene luke Mrljane čija je sanacija dovršena u srpnju 2020. godine.

Važno je za naglasiti da je ovo zadnja, od na desetke potopljenih jahti/brodova/brodica, koje su u zadnjih 5 godina uklonjene iz luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja pod nadležnošću Županijske lučke uprave Zadar.