Prilagodba pristupačnosti

Postavljanje dvaju pontona u luci Pag

U Pagu, na Goliji, postavljena su dva pontoni s ciljem povećanja broja vezova u luci Pag. Naime, iako se sanacijom lučice Katine dobilo više stotina vezova svi zahtjevi za komunalni vez od strane lokalnog stanovništva i turista nisu bili zadovoljeni te su brojne brodice ostale bez veza.

Za postavljanje pontona na Goliji Grad Pag je donio prostorno plansku dokumentaciju, izrađeno je Idejno rješenje, a po ovlaštenju Ministarstva zaštite okoliša i energetike, tvrtka Zeleni servis, d.o.o. iz Splita izradila je Elaborat zaštite okoliša uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat “Izgradnja lukobrana i formiranje plaže na predjelu Prosika-Golija u gradu Pagu.” Na temelju prikupljene dokumentacije dobivena je i lokacijska dozvola.

Postavljanju pontona je prethodio projekt produbljivanja lučkog akvatorija, koji je omogućio dovoljan gaz za vezivanje većih plovila. Gatovi su pozicionirani na način da se sidreni lanci sidre na AB blokove postavljene na dno i na geotehnička sidra. Radovi na ugradnji istih obuhvatili su postavljanje pontonskih gatova, postavljanje sidrenog sustava pontona (betonski blokovi, geotehnička sidra, lanci, konopi), postavljanje sidrenog sustava plovila (betonski blokovi, lanci, konopi).

Gat 1, duljine 50,80 m omogućio je prihvat 44 plovila, dok se na gatu 2, duljine 80,72 m može vezati 78 plovila.

Vrijednost izvedenih radova iznosi 1.875.570,18 kn s PDV-om.

 

 

 

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati