Prilagodba pristupačnosti

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07, 6/11 i 16/15, 18/17, 9/19,18/21 i 26/22) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije.

Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće  koje imenuje i razrješava izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, s time da predsjednika i dva člana izvršno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave imenuje samostalno, jednog člana na prijedlog Ministarstva, a jednog na prijedlog svih jedinica lokalne samouprave na čijem području se nalaze luke kojima upravlja županijska lučka uprava.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojim se utvrđuje potreban broj stručno - tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.


DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

1. građenje, održavanje, upravljanje, zaštita i unaprjeđenje lučkog područja

2. građenje i održavanje lučke podgradnje i nadgradnje

3. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti lučkog područja za plovidbu

4. provođenje reda u luci, koje osim ostaloga uključuje ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila

5. osiguranje pružanja osnovnih lučkih djelatnosti, i to:

a) privez i odvez plovnih i plutajućih objekata

b) ukrcaj i iskrcaj tereta

c) opskrba plovnih objekata vodom i energijom

d) usluga dizanja i spuštanja plovnih objekata u more

e) lučko tegljenje i potiskivanje

6. osiguravanje prihvata i predaje svih vrsta otpada s pomorskih objekata osobi koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom, sukladno propisu kojim se uređuje gospodarenje otpadom

7. osiguravanje opskrbe plovnih objekata gorivom

8. usklađivanje i nadzor rada koncesionara na lučkom području

9. davanje koncesija i posebne upotrebe

10. obavljanje drugih poslova utvrđenih Zakonom.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati