Prilagodba pristupačnosti

01 Rujan 2023

Javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Županijske lučke uprave Zadar

KLASA: 110-01/23-01/01

URBROJ: 2198-01-87/4-23-2

Zadar, 29. kolovoza 2023. godine

 

 

Na temelju članka 120. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 83/23) te članka 15. Statuta Županijske lučke uprave Zadar (KLASA:342-21/16-02/196, URBROJ:2198-1-87-16-1 od 24.03.2016. godine) i Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar KLASA: 110-01/23-01/01, URBROJ: 2198-01-87/4-23-1 od 29. kolovoza 2023. godine raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja/ice  Županijske lučke uprave Zadar

 

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Županijske lučke uprave Zadar, 1 izvršitelj/izvršiteljica na određeno vrijeme od 4 godine.

Kandidati/kandidatkinje za ravnatelja/ice Županijske lučke uprave Zadar moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

  • stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist ekonomije, magistar prava, magistar inženjer pomorskog prometa
  • najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu mogu biti raspoređene na radna mjesta za koja je kao uvjet utvrđen stupanj obrazovanja magistar struke ili stručni specijalist.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

  • životopis,
  • preslik diplome,
  • preslik osobne iskaznice,
  • elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (dokaz o ukupnom radnom iskustvu).

S kandidatima koji ispunjavanju uvjete javnog natječaja obaviti će se intervju.

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 121/17, 98/19 i 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'' broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata („Narodne novine“ broj 84/21), navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 157/13, 152/14, 39/18 i 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“ broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), dokazuju to rješenjem ili potvrdom o priznatom statusu iz koje je vidljivo to pravo, potvrdom o nezaposlenosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanom u vrijeme trajanja ovog oglasa te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Javni natječajni postupak obuhvaća obavezni intervju kandidata kojem mogu pristupiti samo kandidati koji su podnijeli pravodobnu i urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Na mrežnoj stranici Županijske lučke uprave Zadar http://www.cpa-zadar.hr i na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Zadar, Franka Lisice 77, Zadar, istovremeno s objavom javnog natječaja, biti će dostupan način obavljanja intervjua sa kandidatima prijavljenima na javni natječaj.

Na navedenoj mrežnoj stranici i na oglasnoj ploči, biti će objavljeno vrijeme održavanja intervjua sa  kandidatima najmanje pet dana prije održavanja istih.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“ na adresu: Županijska lučka uprava Zadar, Franka Lisice 77, 23000 Zadar, sa naznakom „Prijava na javni natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Županijske lučke uprave Zadar“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Potpunom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

O rezultatu natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

 

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Ako se na raspisani natječaj za ravnatelja nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.

Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da se njihovi podaci prikupljaju, koriste i dalje se obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Županijska lučka uprava Zadar

Više informacija

  • Status natječaja: Otvoren
  • Napomena: Objavljen je Poziv na intervju kandidata prijavljenih na javni natječaj
  • Rok za podnošenje: Prijave se podnose u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja u „Narodnim novinama“
Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati