Obveza premještanja plovila zbog izvođenja radova na sanaciji gatova u luci županijskog značaja, Biograd- lučki bazen Jaz

 

Poštovani,

ovim putem vas obavještavamo da Županijska lučka uprava Zadar  početkom ožujka 2023. godine kreće s radovima sanacije sjeverna tri gata u luci Biograd- lučki bazen Jaz slijedom čega ste u obvezi svoje plovilo koje se nalazi na području izvođenja radova izmjestiti s veza  do 1. ožujka 2023. Predviđeno vrijeme trajanja radova je 6 mjeseci.


S poštovanjem,

Županijska lučka uprava Zadar

Obavijest korisnicima komunalnih vezova

Županijska lučka uprava Zadar je donijela Odluku o visini lučkih pristojbi i naknada u lukama pod svojom nadležnošću u studenom 2022. godine s primjenom od 01. siječnja 2023. godine.

Naime, prihodi lučke uprave su lučke pristojbe i lučke naknade, naknade od koncesija, sredstva iz proračuna osnivača i ostali prihodi.

Člankom 61. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama propisano je da se sredstvima iz proračuna osnivača lučke uprave može isključivo financirati gradnja i održavanje lučke podgradnje.

Ostala sredstva u cijelosti pripadaju lučkoj upravi na čijem se području ubiru i namijenjena su za:

1. izgradnju i održavanje lučke nadgradnje i podgradnje,

2. opremanje luke opremom za zaštitu mora od onečišćenja s brodova,

3. održavanje dubine u luci i na sidrištu luke,

4. troškove poslovanja lučke uprave.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture je donijelo Pravilnik o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda.

Člankom 19. predmetnog Pravilnika propisano je da je lučka uprava dužna kategorizirati luke i njene pojedine dijelove u zone.

Određena zona određuje lučku pristojbu, a u postupku zoniranja uzimaju se u obzir i sljedeća mjerila:
1. Atraktivnost geografskog smještaja pojedine luke u cijelosti odnosno mikrolokacije kao dijela lučkog bazena unutar lučkog područja luke;
2. Razina uređenosti lučke nadgradnje i podgradnje u luci
3. Stupanj zaštićenosti luke
4. Ekološka opremljenost luke
5. Opremljenost luke specijaliziranom opremom i zaštitnim sredstvima kod ekoloških incidenata i iznenadnih zagađenja mora manjih razmjera
6. Stupanj opremljenosti luke osnovnim sadržajima
7. Stupanj opremljenosti luke dodatnim sadržajima
8. Blizina gradskog središta
9. Povezanost na cestovnu infrastrukturu
10. Blizina brodogradilišta i servisa.

Sukladno propisanoj obvezi Županijska lučka uprava Zadar je naručila od Pomorskog fakulteta u Rijeci da izradi Studiju kategorizacije luka otvorenih za javni promet pod svojom nadležnošću.

Istom je provedena analiza trenutnog stanja te izvršena kategorizacija luka i njezinih pojedinih dijelova u zone, izvršen je objektivan sustav ocjenjivanja u lukama te predložene visine lučkih pristojbi i naknada.

Izrađena Studija je, uz investirana sredstva u izgradnju luka, bila temelj za donošenje nove Odluke o visini lučkih pristojbi i naknada.

 

 

 

KATEGORIJA

 

 

L U K A

IZNOS/EUR godišnje, po nedjeljivom dužnom metru brodice preko svega

 

 

A

luka Biograd-lučki bazen Jaz

luka Zadar-Jazine

 

 

26,50

luka Pakoštane-uvala Dugovača

luka Sukošan

luka Zadar-Foša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

luka Banj

luka Barotul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,50

luka Bibinje-uvala Jaz

luka Božava

luka Brbinj-uvala Jaz

luka Brbinj Lučina

luka Brgulje

luka Čeprljanda

luka Dobropoljana

luka Doleška Draga

luka Ist-Kosirača

luka Ist-Kosirača-lučki bazen 2

luka Ist-Široka

luka Iž Mali-Bršanj

luka Iž Mali-Knež

luka Iž Mali-Komoševo

luka Iž Veli-lučki bazen 1

luka Iž Veli-lučki bazen 2

luka Iž Veli-lučki bazen 3

luka Kali

luka Kali-uvala Batalaža

luka Kali-uvala Mala Lamjana

luka Kukljica

luka Lukoran

luka Ljubačka vala

luka Ljubačka vala-lučki bazen Ljubački stanovi

luka Mandre

luka Molat-Lučina

luka Mrljane

luka Muline

luka Muline-lučki bazen Skrača

luka Muline-lučki bazen Guduće

luka Neviđane

luka Nin

luka Novigrad

luka Olib

luka Ošljak

luka Pag

luka Pakoštane

 

luka Pašman

luka Petrčane-lučki bazen 1

luka Petrčane-lučki bazen 2

luka Petrčane-lučki bazen 3

luka Petrčane-lučki bazen 4

luka Poljana

luka Posedarje

luka Povljana

luka Preko-lučki bazen 1

luka Preko-lučki bazen 2

luka Preko-lučki bazen 3

luka Privlaka

luka Privlaka-lučki bazen Mletak

luka Privlaka-lučki bazen Bilotinjak

luka Privlaka-uvala Loznica

luka Privlaka-uvala Loznica-lučki bazen 2

luka Privlaka-uvala Loznica-lučki bazen 3

luka Ražanac-lučki bazen 1

luka Ražanac-lučki bazen 2

luka Ražanac-uvala Plamići

luka Rovanjska

luka Rovanjska-lučki bazen Modrič

luka Sali

luka Seline

luka Silba-Mul

luka Silba-Žalić

luka Starigrad-Paklenica

luka Sukošan-lučki bazen Donje more

luka Sutomišćica

luka Sv. Filip i Jakov

luka Sv. Petar

luka Šimuni

luka Telašćica-uvala Mir

luka Tkon

luka Turanj

luka Ugljan-Batalaža

luka Ugljan-Batalaža-lučki bazen Sjever

luka Ugljan-Batalaža-lučki bazen Sušica

luka Ugljan-Selo

luka Ugrinić

luka Vinjerac

luka Vir-uvala Biskupnjača

luka Vir-uvala Lučica

luka Vir-uvala Prezida

luka Vir-uvala Sapavac

luka Vir-uvala Slatinica

luka Vir-Luka

luka Vrsi-uvala Školjić

luka Zadar-Bregdetti

luka Zadar-Diklo-lučki bazen 1

luka Zadar-Diklo-lučki bazen 2

luka Zadar-Diklo-lučki bazen 3

luka Zadar-Draženica

luka Zadar-Maestral

luka Zaglav

luka Ždrelac

luka Žman

 

¸11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

¸+

luka Dragove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7,00

luka Fortica

luka Košljun

luka Kožino-Primorje

luka Kraj

luka Luka

luka Maslenica

luka Miškovići

luka Premuda-Krijal

luka Premuda-Loza

luka Pridraga-lučki bazen 1

luka Pridraga-lučki bazen 2

luka Proboj

luka Rava Mala-Lokvina

luka Rava Velika-Marinica

luka Rivanj

luka Savar

luka Sestrunj-uvala Hrvatin

luka Sestrunj-Kablin

luka Smokvica

luka Soline

luka Sukošan-lučki bazen Punta

luka Škarda-uvala Trate

luka Telašćica-uvala Čušćica

luka Ugljan-Kobiljak

luka Ugljan-Kobiljak-lučki bazen Lučica

luka Veli Rat

luka Verunić

luka Vlašići

luka Vrgada

luka Vrgada-uvala Sv. Andrija

luka Tribanj Krušćica-uvala Lubardić

luka Zapuntel

luka Zaton-uvala Dražnik

luka Zverinac

O nama

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 i 6/11) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije. Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova od kojih osnivač imenuje tri člana, jednog člana imenuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave te jednog člana predstavnici ovlaštenika koncesije koji obavljaju djelatnost na lučkom području.  Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće na prijedlog natječajne komisije, uz suglasnost župana i ministra, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojim se utvrđuje potreban broj stručno - tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.


DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

  1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
  2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
  3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
  4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,
  5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
  6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
  7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
  8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Lučka kapetanija Zadar

lucka kapetanija

 

Adresa: Liburnska obala 8, 23000, Zadar

Telefon: 023 254 888

Online zahtjev za komunalni vez

Komunalni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti

U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo na dobivanje veza imaju:

1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika

2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,

3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave. Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

 

Odaberite luku u kojoj želite komunalni vez: *
Ime i prezime (vlasnika brodice) *
Mjesto *
E-mail *
OIB *
Tip plovila *
Adresa *
Telefon *
Duljina plovila *
Registracijska oznaka plovila
Namjena plovila
Napomena

Potrebno je priložiti

Skenirani preslik osobne iskaznice *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Skenirana plovidbena dozvola *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Suglasan sam *

I Z J A V A   I   P R I V O L A
Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potvrđujem da su podaci navedeni u zahtjevu točni, te dajem privolu Županijskoj lučkoj upravi Zadar da ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima u svrhu prijave za dodjelu veza te čuvati podatke u trajanju s nadležnim propisima.