Prilagodba pristupačnosti

Jednostavna nabava

Trenutno nema otvorenih postupaka.

Lučka kapetanija Zadar

lucka kapetanija

 

Adresa: Liburnska obala 8, 23000, Zadar

Telefon: 023 254 888

O nama

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 i 6/11) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije. Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova od kojih osnivač imenuje tri člana, jednog člana imenuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave te jednog člana predstavnici ovlaštenika koncesije koji obavljaju djelatnost na lučkom području.  Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće na prijedlog natječajne komisije, uz suglasnost župana i ministra, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojim se utvrđuje potreban broj stručno - tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.


DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

  1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
  2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
  3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
  4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,
  5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
  6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
  7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
  8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA

Sukladno odredbama članka 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu („Narodne novine“ broj 130/17) obavještavamo korisnike usluga da pisani prigovor mogu podnijeti:

- u našim poslovnim prostorijama - osobno
- putem pošte na adresu Županijska lučka uprava Zadar, Franka Lisice 77, Zadar
- putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Uz prigovor molimo dostavite svoje ime i prezime te adresu kako bismo Vam u roku 15 dana odgovorili na prigovor.

Online zahtjev za komunalni vez

Komunalni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti

U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo na dobivanje veza imaju:

1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika

2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,

3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave. Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

 

Odaberite luku u kojoj želite komunalni vez: *
Ime i prezime (vlasnika brodice) *
Mjesto *
E-mail *
OIB *
Tip plovila *
Adresa *
Telefon *
Duljina plovila *
Registracijska oznaka plovila
Namjena plovila
Napomena

Potrebno je priložiti

Skenirani preslik osobne iskaznice *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Skenirana plovidbena dozvola *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Suglasan sam *

I Z J A V A   I   P R I V O L A
Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potvrđujem da su podaci navedeni u zahtjevu točni, te dajem privolu Županijskoj lučkoj upravi Zadar da ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima u svrhu prijave za dodjelu veza te čuvati podatke u trajanju s nadležnim propisima.

Image
Radno vrijeme

Radno vrijeme od 07:00 sati i traje do 15:00 sati.


Rad sa strankama je svaki radni dan od 08:00 do 13:00 sati


Dnevni odmor koristi se u vremenu od 11:00 do 11:30 sati