Obavijest o radu sa strankama

Sukladno Odluci o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21), ovim V. Protokolom za rad upravnih tijela Zadarske županije ( u daljnjem tekstu: Protokol) daju se sljedeće upute za rad u upravnim tijelima Zadarske županije.

II.

U službene prostorije Zadarske županije moguć je ulazak i boravak bez obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 sljedećim osobama:

 1. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 koji su predočili ovlaštenoj osobi poslodavca/ nadređenom pročelniku/ci, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
 2. dužnosnicima, službenicima i namještenicima koji najmanje dva puta u sedam dana posjeduju odgovarajući dokaz o negativnom testu na virus SARS-CoV-2, koji su predočili ovlaštenoj osobi poslodavca/ nadređenom pročelniku/ci, prilikom dolaska na posao osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19;
 3. građanima koji posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući drugi dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) koji su uz predočenje osobne iskaznice predočili ovlaštenoj osobi Zadarske županije, osim ako imaju znakove respiratorne infekcije, druge simptome ili znakove zarazne bolesti COVID-19.

 

III.

Građani iz točke II. podtočke 3. ovog Protokola koji odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (negativni test na virus SARS-CoV-2) ovlaštenoj osobi Zadarske županije ne mogu ulaziti i boraviti u službenim prostorijama Zadarske županije.

Ovlaštena osoba Zadarske županije je svaki službenik i namještenik Zadarske županije koji prvi dolazi u kontakt s građaninom prilikom njegovog dolaska u službene prostorije Zadarske županije kao i djelatnik zaštitarske tvrtke u na lokacijama Zadarske županije u Zadru, Božidara Petranovića 8, Josipa Jurja Strossmayera 20, Brne Krnarutića 13 i Miroslava Krleže 5.

IV.

Drugi odgovarajući dokazi o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 su dokazi navedeni u točki VII.  Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova („Narodne novine“ broj 121/21).

 

V.

Pročelnici upravnih tijela dužni su i ovlašteni zatražiti od službenika i namještenika kojima su nadređeni dostavu dokaza o posjedovanju dokaza iz točke II. podtočke 1. ili 2. ovog Protokola.

Službenici i namještenici dužni su nadređenom pročelniku dostaviti dokaze iz točke II. podtočke 1. ili 2. ovog Protokola.

VI.

Testiranje na virus SARS-CoV-2, za potrebe dolaska na posao za dužnosnike, službenike i namještenike Zadarska županija organizirati će se dva puta tjedno (ponedjeljkom i srijedom) u vremenu od 15,45 sati do 17,30 sati na lokaciji u Zadru, Zavod za javno zdravstvo, Ulica Ljudevita Posavskog 7 (zgrada Poliklinike).

Prilikom dolaska na testiranje na navedenu lokaciju dužnosnik, službenik, namještenik je dužan dati svoje osobne podatke: ime i prezime, svoj OIB i naziv poslodavca.

Dužnosnik, službenik, namještenik Zadarske županije koji zbog opravdanih razloga (mjesto rada ili boravišta izvan Zadra) testiranje ne može obavljati u Zadru, testiranje može obaviti izvan Zadra kod ovlaštenih ustanova i laboratorija, a trošak testiranja za potrebe dolaska na posao će im refundirati Zadarska županija na njihov zahtjev.

VII.

Službenici i namještenici Zadarske županije koji odbijaju testiranje odnosno odbiju predočiti EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz ovlaštenoj osobi poslodavca – nadređenom pročelniku, ne mogu boraviti u radnim prostorijama u kojima se obavlja rad upravnih tijela Zadarske županije.

VIII.

Odsutnost djelatnika s rada zbog odbijanja testiranja odnosno odbijanja predočenja EU digitalne COVID potvrde ili drugog odgovarajućeg dokaza o testiranju na virus SARS-CoV-2, o cijepljenju, odnosno preboljenju bolesti COVID-19 ovlaštenoj osobi poslodavca/ nadređenom pročelniku, smatra se neopravdanim izostankom s posla.

 

IX.

Sve pojedinačne upute i naloge djelatnicima pojedinih upravnih tijela davati će pročelnici upravnih tijela.

Pročelnici su dužni s ovim Protokolom upoznati djelatnike svog upravnog tijela.

 

X.

Ovaj Protokol će se objaviti na mrežnoj stranici Zadarske županije.

Ovaj Protokol stupa na snagu danom donošenja, primjenjuje se od 16. studenog 2021. godine i vrijedi do opoziva.

 

Ž U P A N

Božidar Longin, dipl. ing.

Lučka kapetanija Zadar

lucka kapetanija

 

Adresa: Liburnska obala 8, 23000, Zadar

Telefon: 023 254 888

Online zahtjev za komunalni vez

Komunalni dio luke je dio luke otvorene za javni promet namijenjen za stalni vez plovnog objekta čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovni objekt pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik brodova nadležne lučke kapetanije ili očevidnik brodica nadležne lučke kapetanije ili ispostave i za korištenje kojeg se zaključuje ugovor o stalnom vezu s lučkom upravom i na kojem se u pravilu ne obavljaju gospodarske djelatnosti

U komunalnom dijelu luke za korištenje veza sklapa se ugovor o stalnom vezu, a prvenstvo na dobivanje veza imaju:

1. vlasnici broda/brodice koji imaju prebivalište ili sjedište na području jedinice lokalne samouprave, i plovilo je upisano na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu obavljanja gospodarske djelatnosti posebice za ribarstvo ili prijevoz putnika

2. vlasnici plovila koji imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, i brod/brodica je upisan na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave nadležne za tu luku, u svrhu sporta i razonode,

3. vlasnici brodova/brodica čije plovilo pretežito boravi na tom području i upisano je na području nadležne lučke kapetanije ili ispostave. Prilikom dodjele pojedinog veza na komunalnom dijelu luke potrebno je voditi brigu o dužini i namjeni plovila, te ista plovila prema tim kriterijima i grupirati.

 

Odaberite luku u kojoj želite komunalni vez: *
Ime i prezime (vlasnika brodice) *
Mjesto *
E-mail *
OIB *
Tip plovila *
Adresa *
Telefon *
Duljina plovila *
Registracijska oznaka plovila
Namjena plovila
Napomena

Potrebno je priložiti

Skenirani preslik osobne iskaznice *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Skenirana plovidbena dozvola *
Ispustite datoteku ovdje Odaberite sliku
Suglasan sam *

I Z J A V A   I   P R I V O L A
Izjavljujem pod kaznenom i materijalnom odgovornošću te potvrđujem da su podaci navedeni u zahtjevu točni, te dajem privolu Županijskoj lučkoj upravi Zadar da ima pravo provjeravati, obrađivati, čuvati i koristiti navedene podatke u skladu s važećim propisima u svrhu prijave za dodjelu veza te čuvati podatke u trajanju s nadležnim propisima.

O nama

USTROJSTVO LUČKE UPRAVE

Na temelju odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine" broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19), Županijsko poglavarstvo Zadarske županije je Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja ("Službeni glasnik Zadarske županije", br. 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 i 6/11) osnovalo Županijsku lučku upravu Zadar, radi upravljanja, gradnje i korištenja luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije. Županijska lučka uprava Zadar upisana je u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru u registarskom ulošku s matičnim brojem subjekta upisa MBS 060144049 kao ustanova.

Županijskom lučkom upravom Zadar upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova od kojih osnivač imenuje tri člana, jednog člana imenuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture iz redova Lučke kapetanije na čijem je području sjedište Lučke uprave te jednog člana predstavnici ovlaštenika koncesije koji obavljaju djelatnost na lučkom području.  Ravnatelj organizira, vodi rad i poslovanje ustanove, a imenuje ga Upravno vijeće na prijedlog natječajne komisije, uz suglasnost župana i ministra, na vrijeme od četiri godine.

Unutarnje ustrojstvo uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta kojim se utvrđuje potreban broj stručno - tehničkog osoblja potrebnog za obavljanje poslova Lučke uprave.


DJELOKRUG RADA ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

Županijska lučka uprava Zadar je neprofitna pravna osoba s pravima i obvezama utvrđenim Zakonom o pomorskom dobru i morskim lukama i Odlukom o osnivanju Lučke uprave za luke županijskog i lokalnog značaja sa zadaćom upravljanja, izgradnje i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja, što između ostalog uključuje i osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, sigurnost plovidbe i pružanje usluga od općeg interesa.

Djelatnosti koje obavlja Županijska lučka uprava su:

 1. briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
 2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
 3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje),
 4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnosti plovidbe,
 5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata,
 6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području,
 7. donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području sukladno propisima koji uređuju slobodne zone,
 8. drugi poslovi utvrđeni zakonom.

Online obrazac

[forms ID=1]