Sklopljen Ugovor o koncesiji za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti na dijelu lučkog područja luke Zaglav

Na temelju članka 25., 79. i 66. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama („Narodne novine“ broj 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 129/11 i 56/16), članka 54. i 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) te članka 11. Odluke Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar o davanju koncesije KLASA:342-21/16-01/475, URBROJ: 2198-01-87/4-19-14 od 12. travnja 2019. godine zaključuje se Ugovor o koncesiji broj 02/19 za obavljanje djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje na dijelu lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok.

Ugovor je sklopljen  između davatelja koncesije  Županijske lučke uprave Zadar i koncesionara Adria Oil d.o.o. Kastav, na rok od 15 godina računajući od dana zaključenja.

Ovim Ugovorom davatelj koncesije daje koncesionaru koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok, radi obavljanja gospodarske djelatnosti opskrbe plovila i vozila gorivom te ostalih popratnih djelatnosti koja zahtijeva korištenje postojećih i/ili gradnju novih građevina i drugih objekata podgradnje i nadgradnje.

Koncesijom se stječe pravo gospodarskog korištenja pomorskog dobra koje predstavlja dio lučkog područja luke Zaglav, Dugi otok radi obavljanja djelatnosti opskrbe plovila i vozila te ostalih popratnih djelatnosti.

Također koncesijom se stječe pravo potpunog isključenja koncesioniranog pomorskog dobra iz opće upotrebe.

Područje koje se daje u koncesiju je dio lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja Zaglav, Dugi otok.

Područje koncesije se prostire na ukupnoj površini koja iznosi 1.102 m2, od čega kopneni dio iznosi 850 m2, a morski dio 282 m2.

Stalni dio naknade za koncesiju, koji je koncesionar dužan plaćati odjednom, iznosi 200.013,00 kn. Promjenjivi dio naknade za koncesiju iznosi 0,61 % od ukupnog godišnjeg prihoda ostvarenog na predmetnom pomorskom dobru prodajom goriva te 3,10% od prihoda ostvarenog obavljanjem popratnih djelatnosti trgovine.