Poništen postupak javnog prikupljanja ponuda za koncesiju za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luka Sv. Filip i Jakov

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar donijelo je Odluku o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje – Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luka Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov, KLASA: 342-21/15-01/762, URBROJ: 2198/1-87/4-19-9 od 30. kolovoza 2019. godine.

U otvorenom roku za prikupljanje ponuda, ponudu je dostavio jedan (1) ponuditelj – Burin Yacht Charter d.o.o.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru, nakon provedenog javnog otvaranja ponuda, provelo je postupak pregleda i ocjene dostavljene ponude sukladno uvjetima i kriterijima iz dokumentacije za nadmetanje.

Pregledom i ocjenom ponuda Stručno povjerenstvo utvrdilo je kako ponuditelj Burin Yacht Charer d.o.o. dostavio ponudu koja nije sukladna Dokumentaciji za nadmetanje iz razloga što ponuda nije uvezana u cjelinu na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova (npr. jamstvenikom i pečatom na poleđini) i nije cjelovita budući da ponuditelj nije priložio sve dokumente koji su u Dokumentaciji za nadmetanje navedeni kao obvezni dio ponude pa time ponuda nije potpuna.

Zbog prethodno navedenog ponudu ponuditelja Burin Yacht Charter d.o.o., Sukošan, Stručno povjerenstvo za koncesije ocjenjuje nevaljanom budući da Zakon o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) u članku 5. točki 23. propisuje kako je nevaljana ponuda ona ponuda koja nije izrađena u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, koja sadrži odredbe koje davatelj koncesije smatra štetnima ili za koju davatelj koncesije osnovano smatra da nije u skladu s pravilima poštenog tržišnog natjecanja, koja zbog formalnih ili drugih objektivnih razloga ne može biti odabrana (ponuda nije dostavljena u roku, ponuda ponuditelja koji ispunjava uvjete za isključenje određene dokumentacijom za nadmetanje, ponuda ponuditelja koji nije dokazao svoju sposobnost u skladu s dokumentacijom za nadmetanje, ponuda kojoj nedostaje jamstvo za ozbiljnost ponude, koja ne odgovara potrebama davatelja koncesije određenim u opisu predmeta koncesije i tehničkim specifikacijama, odnosno kojom se nude usluge i/ili radovi koji očito ne zadovoljavaju potrebe davatelja koncesije u odnosu na predmet koncesije i/ili uvjete obavljanja djelatnosti koja je predmet koncesije).

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, iz prethodno navedenih razloga, a na prijedlog Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru, na sjednici održanoj dana 08. studenog 2019. godine donijelo je Odluku o neprihvaćanju ponude ponuditelja Burin Yacht Charter d.o.o., te poništenje postupka davanja koncesije i ponovno objavljivanje obavijesti o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra – Koncesija za izgradnju nove i rekonstrukciju postojeće lučke infrastrukture te za obavljanje lučkih i ostalih gospodarskih djelatnosti na nautičkom dijelu lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja - luka Sv. Filip i Jakov, Općina Sv. Filip i Jakov.