P O Z I V

Temeljem članka 5., 20. i 21. Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda ( «Narodne novine» br. 94/07, 79/08, 114/12 i 47/13 ), Županijska lučka uprava – ZADAR objavljuje javni:

P O Z I V

Pozivaju se svi građani zainteresirani za vez brodica u lukama otvorenim za javni promet lokalnog značaja:

1) Diklo – lučki bazen 2, Grad Zadar, Zadarska županija

2) Diklo – lučki bazen 3, Grad Zadar, Zadarska županija

3) Vrsi – uvala Školjić, Općina Vrsi, Zadarska županija

 

da dostave zahtjeve za dodjelu komunalnog veza u roku 30 dana od dana objave ovog poziva u lokalnim novinama, na oglasnim pločama u mjestima u kojima se nalaze luke, te na internet stranicama Županijske lučke uprave Zadar.

 

Uz zahtjev je potrebno priložiti: - Preslik važeće plovidbene dozvole - Preslik važeće osobne iskaznice - Kontakt broj telefona - Navod da li je brodica u luci za koju se podnosi zahtjev prethodno koristila vez, koliko dugo, te na kojem broju veza Nakon što svi zahtjevi budu obrađeni ŽLU – Zadar odredit će poziciju veza za svaki pojedini brod ili brodicu vodeći računa o mogućnosti što sigurnijeg obavljanja manevra, te nakon toga pozivati zainteresirane na potpis ugovora.

 

Adresa za predaju zahtjeva: ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA ZADAR Liburnska obala 6/5 23000 ZADAR ili e-mailom na info@cpa-zadar.hr Klasa:342-21/18-60/01 Urbroj:2198-01-87/6-18-1 Zadar, 23. siječnja 2019. godine