ODLUKA O IMENOVANJU PETOG ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA IZ REDOVA OVLAŠTENIKA KONCESIJE, ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR

   Dana 27. prosinca 2018. godine u 11:oo sati u prostorijama Županijske lučke uprave Zadar održan je sastanak, na kojemu je imenovan peti član Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar, od strane predstavnika koncesionara koji imaju koncesiju na području Županijske lučke uprave Zadar.

   Na temelju članka 76. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/2016) te Statuta Županijske lučke uprave Zadar, članka 16. ovlaštenici koncesionara, koje sačinjavaju:

- Matko Bašić, predstavnik koncesionara CIAN d.o.o., Split

- Damir Oparov, predstavnik koncesionara Jadrolinije, Rijeka te

- Stjepan Ligutić, predstavnik koncesionara Mulić d.o.o. Sali,

jednoglasno su izabrali gospodina Zorana Morovića, načelnika općine Sali, kao petog člana Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Zadar.