Vezovi

VEZ: predstavlja izgrađeni i uređeni dio pomorskog dobra u akvatoriju luke koji ima svoju brojčanu oznaku i služi za vezivanje jedne brodice.

KORISNIK VEZA:
Pravna ili fizička osoba koja ima potpisan ugovor sa ŽUPANIJSKOM LUČKOM UPRAVOM ZADAR o korištenju veza. Korisnik veza je dužan isti koristiti na način koji propisuje ŽLUZ.

PREDAJA ZAHTJEVA ZA VEZ
Zahtjev se može predati putem:
e-mail,
aplikacije na web stranici,
dostaviti poštom,
dostaviti osobno u prostorije Županijske lučke uprave Zadar.

ZAHTJEV MORA SADRŽAVATI:
preslik plovidbene knjižice (prednje i stražnje strane),
preslik osobne isprave vlasnika plovila (prednje i stražnje strane)
kontakt (mob,tel, e-mail)
te navesti za koju luku se zahtjev podnosi

LUČKA PODRUČJA:
Lučko područje luke otvorene za javni promet obuhvaća sve lučke bazene, sidrišta luke i privezišta koji čine funkcionalnu lučku cjelinu. Lučko područje, sidrišta luke i privezišta se dijele na operativni dio luke, komunalni dio luke, i ukoliko ima prostora i potrebe nautički dio luke.