Tarife

Na temelju članka 54. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ( «Narodne novine» br. 158/03,141/06 i 38/09 ) i Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanja maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda («Narodne novine» br.97/07 i 79/08), kao i članka 18. Statuta Županijske lučke uprave Zadar ( «Službeni glasnik Zadarske županije», br. 7/04, 9/07), Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar, na svojoj 83. sjednici održanoj dana 18. svibnja 2011. godine, d o n o s i

ODLUKU
O VISINI LUČKIH PRISTOJBI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom odlukom propisuju se kriteriji za određivanje lučkih pristojbi, te visina lučkih pristojbi u svim lukama iz nadležnosti Županijske Lučke uprave Zadar.

Članak 2.

Lučke pristojbe su:
1. Pristojba za upotrebu obale
2. Pristojba za vez
3. Brodska ležarina

II. PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE

Članak 3.

Pristojbu za upotrebu obale plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt koji koristi luku u svrhu ukrcavanja i/ili iskrcavanja putnika, vozila i tereta na operativnom dijelu obale.

Pristojbe za upotrebu obale se određuju prema pristojbama u međunarodnom i lokalnom prometu.

Članak 4.

Lučke pristojbe u međunarodnom prometu utvrđuju se na način kako slijedi:

BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (međunarodna plovidba)
STAVKA OSNOVA IZNOS (kn)
BRT-dg BRT-gg
do 4000 3400,65
od 4001 do 6000 0,88
od 6001 do 10000 0,85
od 10001 do 15000 0,82
od 15001 do 20000 0,79
od 20001 do 25000 0,76
od 25001 do 30000 0,73
od 30001 do 35000 0,70
od 35001 do 40000 0,67
od 40001 do 50000 0,64
od 50001 do 60000 0,61
od 60001 do 70000 0,58
od 70001 do 80000 0,55
od 80001 do 90000 0,52
od 90001 do--------- 0,49
Brodovi na sidrištu 50% iznosa po BRT za brodove vezane uz obalu + 100 % pristojba po osnovi putnik
Pristojba za upotrebu obale po osnovi putnika
po putniku u tranzitu putnik 8,77 kn
po ukrcanom/iskrcanom putniku putnik 15,56 kn
Pristojba za upotrebu obale po osnovi članova posade
Izmjena posade 50% tarife po ukrcanom/iskrcanom putniku

ODREDBE UZ TABLICU:

1. Putnikom u tranzitu smatra se putnik na putovanju koji se nalazi na brodu dolaskom u luku, a utvrđuje se prema popisu putnika.
2. Za sve strane brodove pristojba za vez će se obračunavati po srednjem tečaju HNB na dan dolaska broda u luku.
3. U opravdanim razlozima Popust na pristojbu odobrava jedino Ravnatelj ŽLU Zadar.

Članak 5.

Lučke pristojbe u lokalnom prometu se utvrđuju na način kako slijedi:

LOKALNI PUTNIČKI LINIJSKI PROMET
STAVKA OSNOVA IZNOS
Putnik po broju 6% od iznosa putne isprave
Osobni automobil po komadu-broju
Motocikl, skuter, moped po komadu-broju
Motocikl s prikolicom, prtljažna kolica po komadu-broju
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan- do 5m dužine po komadu-broju
Kombi, kamp kućica, trajler, karavan- preko 5m dužine po komadu-broju
Autobus do 30 mjesta po komadu-broju
Autobus po komadu-broju
Teretno vozilo po komadu-broju
BRODOVI NA KRUŽNIM PUTOVANJIMA (domaća plovidba)
STAVKA OSNOVA IZNOS u kunama
Putnička plovila za višednevna-izletnička putovanja u domaćem prometu Po dužnom metru plovila preko svega 6,00
Putnička plovila za jednodnevne izlete i taksi u domaćem prometu Po dužnom metru preko svega 2,00

ODREDBE UZ TABLICU:
1.Pravne i fizičke osobe koje obavljaju prijevoz putnika, vozila ili robe na lučkom području Županijske Lučke uprave Zadar, dužni su Lučkoj upravi dostaviti točne podatke o kretanju prometa. Ukoliko takve podatke ne dostave ili dostave netočne podatke (kvantitativno ili kvalitativno) pristojba će se fakturirati prema punom kapacitetu broda. Lučka uprava ZŽ ima pravo obavljati kontrolu prevezenih putnika, vozila ili robe na lučkom području Županijske Lučke uprave Zadar.
2.Iznos pristojbe po putniku, poglavito u lokalnom prometu, mogu se dogovoriti s brodarom po povlaštenoj cijeni posebnim ugovorom odnosno odlukom Upravnog vijeća Lučke uprave.

Članak 6.

Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove/brodice se određuje prema: nedjeljivoj toni ukupno ukrcanog/iskrcanog tereta u odnosu na vrstu tereta (generalni, rasuti, itd), odnosno komada tereta ili teretnih vozila.
Pristojba za upotrebu obale, na iskrcajnom mjestu za ribarska plovila koja obavljaju gospodarski ribolov, određuje se u simboličnom iznosu odnosno najviše 10 % od pristojbe za upotrebu obale koju plaćaju plovila za prijevoz tereta kada iskrcavaju ostali rasuti teret.

TERETNI PROMET
STAVKA OSNOVA U KN
Cement, ugljen, koks, željezna ruda, kvarc­ni pijesak, boksit, i druge rude nedjeljiva tona 2,88
Glinica, petrolkoks, staro željezo, fosfati, kalij klorid, monoamonijev fosfat nedjeljiva tona 4,60
Žitarice, uljarice nedjeljiva tona 5,75
Umjetna gnojiva nedjeljiva tona 4,90
Granulirani kamen, pijesak, piljevina nedjeljiva tona 2,60
Ostali rasuti tereti nedjeljiva tona 5,75
Tekući tereti – vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva ulja i masnoće vegetacijskog porijekla, latex, kemikalije i melasa nedjeljiva tona 6,90
Nafta i naftni derivati nedjeljiva tona 7,50
Drvo nedjeljiva tona 7,80
Živa stoka nedjeljiva tona 8,05
Kontejneri nedjeljiva tona 5,75
Južno voće, banane nedjeljiva tona 6,33
Ostali generalni tereti nedjeljiva tona 7,20
Vozila, vozila s teretom nedjeljiva tona 10,06
Eksplozivi i drugi opasni tereti nedjeljiva tona 15,24

ODREDBE UZ TABLICU:
1.Za sve strane brodove pristojba za vez će se obračunavati po srednjem tečaju HNB na dan dolaska broda u luku.
2. U opravdanim razlozima Popust na pristojbu odobrava jedino Ravnatelj ŽLU Zadar.

III. PRISTOJBA ZA VEZ NA NAUTIČKOM DIJELU LUKE

Članak 7

Pristojba za vez u pojedinim lukama određuje se u dvije kategorije, i to kako slijedi:

KATEGORIJA LUKA
I. kategorija Pakoštane, Kukljica, Sali, Božava, Silba, Olib, Veli Iž, Sukošan
II. kategorija Dolaška Draga – Pakoštane, Luka, Žman, Zaglav, Uvala Jaz – Brbinj, Knež -Mali Iž, te sve ostale luke.

Lučka uprava zadržava pravo izmjene kategorizacije luke prema Pravilniku o namjeni pojedinog dijela luke (NN 94/2007).

Članak 8.

Pristojba za vez se određuje prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda/brodice/jahte preko svega koji koristi nautički dio luke u svrhu veza, a naplaćuje se nakon dva (2) sata provedena na vezu, kako slijedi:

KATEGORIJA LUKA I. II.
kn/m dan kn/m dan
20,00 15,00

ODREDBE UZ TABLICU:

1. Navedene pristojbe za vez plaćaju plovni objekti u punom iznosu bez obzira na odobreni način veza, te da li su vezani uz obalu ili bokom na drugi plovni objekt.
2. Katamarani i trimarani plaćaju +50% pristojbi za vez.
3. Ako je plaćeno noćenje u jednoj luci pod upravom ove Lučke uprave, ne plaća se dnevno korištenje obale u svrhu razgledavanja u drugoj luci već samo pristojba po putniku.
4. Korisnik obale obvezan je nadoknaditi štetu pokidanog veznog sustava u vrijednosti od 100 € u kunskoj protuvrijednosti.
5. Pristojbe za vez se plaćaju temeljem nedjeljivog metra dužine plovila preko svega. Lučka uprava zadržava pravo provjere dužine. U slučaju nesklada dimenzija plovila Lučka uprava će obračunati cijene prema premjerom utvrđenim stvarnim dimenzijama. Pomoćna plovila koja koriste zaseban vez naplaćuju se u skladu sa cjenikom.
6. Pristojba plaćena za dnevni vez traje do 12.00 sati sljedećeg dana. Nakon 12.00 naplaćuje se vez za slijedeći dan
7. U lukama u kojima je osigurana struja i voda, cijena veza se uvećava za 30%

IV. PRISTOJBA ZA VEZ NA NAUTIČKOM DIJELU LUKE ZA BRODOVE I BRODICE - ZIMOVANJE

Članak 9.

Zimovanje brodova i brodica je moguće jedino na nautičkom dijelu luke. Brodovi na zimovanju moraju sklopiti ugovor sa Županijskom Lučkom upravom Zadar, a ugovoreno vrijeme zimovanja je u pravilu od 15. listopada tekuće godine do 15. travnja iduće godine.
Ukoliko se ugovor o zimovanju sklopi na godinu dana, tada se iznos iz donje tablice uvećava za 20 %.

Red.br. Osnova za lučku pristojbu Iznos u kunama/mjesečno
dužina broda
1. - do 5,00 m 300,00
2. - do 6,00 m 400,00
3. - do 7,00 m 450,00
4. - do 8,00 m 500,00
5. - do 9,00 m 550,00
6. - do 10,00 m 600,00
7. - do 11,00 m 700,00
8. - do 12,00 m 800,00
9. - do 13,00 m 900,00
10. - do 14,00 m 1.000,00
11. - do 15,00 m 1.100,00
12. - do 16,00 m 1.200,00
13. - do 17,00 m 1.300,00
14. - do 18,00 m 1.400,00
15. - do 19,00 m 1.500,00
16. - do 20,00 m 1.600,00
17. - do 25,00 m 1.800,00
18. - do 30,00 m 2.200,00
19. - do 35,00 m 2.700,00
20. - iznad 35,00 m/po dužnom metru 100,00

ODREDBE UZ TABLICU:

1. Za sve luke koje su nezaštićene od vjetra, te luke u kojima na pojedinim dijelovima nije uređena obala može se odobriti popust do max 50%. Popust se može odobriti i u drugim opravdanim uvjetima.
2. Popust iz točke 1. odobrava Ravnatelj ŽLU Zadar.

V. BRODSKA LEŽARINA

Članak 10.

Brodsku ležarinu plaća brod prema nedjeljivom danu , dužnom metru broda i to:
- kada istekne vrijeme predviđeno Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije,
- kada brod koristi luku u bilo koju svrhu osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika i tereta,
- nakon isteka vremena predviđenog za boravak broda u luci prema obavljenom redu plovidbe.

Brodska ležarina se određuje prema nedjeljivom danu, dužnom metru broda preko svega, kako slijedi:

STAVKA OSNOVA IZNOS u kunama
Plovila za prijevoz putnika prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda 25,00
Plovila za prijevoz tereta prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda 20,00
Brodovi na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda 45,00
Ribarska plovila prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila 3,00
Plovila za jednodnevne i višednevne izlete prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru broda 6,00

VI. SIDRIŠTE

Članak 11.

Kada brod koristi sidrište luke plaća lučke pristojbe, kako slijedi:

OSNOVA IZNOS u kunama
Brodovi na kružnim putovanjima 50% od redovne pristojbe za upotrebu obale
+100% pristojba po osnovi putnik
Ostala plovila 50% od redovne pristojbe
Uređeno napravama za vez 70% od redovne pristojbe

VII. LUČKE PRISTOJBE ZA STALNI VEZ NA KOMUNALNOM DIJELU LUKE

Članak 12.

Pristojba za vez plaća se za ribarski brod/brodicu, sportske i/ili druge brodove/brodice/plovne objekte na komunalnom dijelu luke prema nedjeljivom dužnom metru broda/brodice/plovnog objekta preko svega.

OSNOVA IZNOS u kunama (godišnje)
I zona Jazine, Foša, Sukošan 100,00 po nedjeljivom metru brodice preko svega
IIa zona Uvala Jaz-Biograd 70,00 po nedjeljivom metru brodice preko svega
IIb zona Bregdeti, Diklo Pakoštane 50,00 po nedjeljivom metru brodice preko svega
III zona Ostale luke 30,00 po nedjeljivom metru brodice preko svega

ODREDBE UZ TABLICU:

1.Navedene pristojbe se odnose na plovila čiji vlasnik ima prebivalište na području jedinice lokalne samouprave ili plovilo pretežito boravi na tom području i upisan je u upisnik nadležne lučke kapetanije ili ispostave.
2. Brod/brodica namijenjen za gospodarstvo, posebice za gospodarski ribolov i prijevoz putnika plaćaju 50% od navedene lučke pristojbe.
3. Za sve luke koje su nezaštićene od vjetra, te luke u kojima na pojedinim dijelovima nije uređena obala može se odobriti popust do max. 50%. Popust se može odobriti i u drugim opravdanim uvjetima. Popust može odobriti jedino Ravnatelj Županijske Lučke uprave Zadar.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Ova se odluka objavljuje na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave, a stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči.

UPRAVNO VIJEĆE
ŽUPANIJSKE LUČKE UPRAVE ZADAR