Luke

Luka označava morsku luku, tj. morski i s morem neposredno povezani kopneni prostor s izgrađenim i neizgrađenim obalama, lukobranima, uređajima, postrojenjima i drugim objektima namijenjenim za pristajanje, sidrenje i zaštitu brodova, jahti i brodica, ukrcaj i iskrcaj putnika i robe otvorenu za javni promet kojom upravlja, održava, izgrađuje i njome se koristi Županijska lučka uprava Zadar.

Lučko područje luke jest područje morske luke, koje obuhvaća jedan ili više morskih i kopnenih prostora (lučki bazen), koje se koristi za obavljanje lučkih djelatnosti, a kojim upravlja ŽLUZ. Dio o lukama iz članka 3. ovoga pravilnika određen je Odlukom o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Zadarske županije (“Službene novine” Zadarske županije, broj 6/98, 15/03, 14/04, 11/05, 12/05, 9/07 i 6/11.);
luka otvorena za javni promet jest morska luka koju, pod jednakim uvjetima, može upotrebljavati svaka fizička i pravna osoba sukladno njenoj namjeni i u granicama raspoloživih kapaciteta,

Luke otvorene za javni promet prema veličini i značaju za Republiku Hrvatsku razvrstavaju se u sljedeće razrede:
1. luke osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku;
2. luke županijskog značaja;
3. luke lokalnog značaja