Lučka uprava

Županijska lučka uprava Zadar osnovana je 22. rujna, 1998. godine radi boljeg gospodarenja i unapređenja morskih luka i morskih djelatnosti kao i upravljanja, održavanja i korištenja luka županijskog i lokalnog značaja na prostoru Zadarske županije.

Djelatnosti Županijske lučke uprave Zadar su:

1. brine o gradnji, održavanju, upravljanju zaštiti i unapređenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje,
2. gradnja i održavanje lučke podgradnje, koja se financira iz proračuna osnivača lučke uprave,
3. stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja ( lučke podgradnje i nadgradnje),
4. osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa tehničko - tehnološkog jedinstva, sigurnost plovidbe i lučkog prometa
5. osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes drugih gospodarskih subjekata
6. usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavlja gospodarsku djelatnost na lučkom području
7. drugi poslovi uređeni Zakonom

Tijela Županijske lučke uprave Zadar su:

Tijela lučke uprave su; Upravno vijeće i ravnatelj.
Lučkom upravom upravlja Upravno vijeće koje čini 5 članova.
Sastav, imenovanje i trajanje mandata Upravnog vijeća propisani su Zakonom.
Upravno vijeće ne može bez suglasnosti Poglavarstva Zadarske županije steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine ili drugu imovinu niti ugovoriti drugi posao, ako vrijednost pojedinačnog posla ili ugovora prelazi iznos utvrđen Statutom.

Ravnatelja Lučke uprave imenuje Upravno vijeće na temelju javnog natječaja sukladno Zakonu i Statutu, pomoćnika ravnatelja imenuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja.

U Županijskoj lučkoj upravi zasad radi 4 zaposlenika, koji ispunjavaju svoje dnevne i poslovne zadatke.
Stupanjem na snagu Zakona o sigurnosnoj zaštiti trgovačkih brodova i luka otvorenih za međunarodni promet (NN 48/04) nastale su dodatne obveze i djelatnosti za sve lučke uprave koje u svom sastavu imaju i luke za međunarodni promet, u našem slučaju Luka Brbinj, Luka Sali i Luka Božava nad kojima je imenovana Osoba odgovorna za sigurnosnu zaštitu tih luka (PFSO), a po ispoštovanju obveza po međunarodnoj SOLAS Konvenciji iz 1974.godine.